Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Studiujesz medycynę - złóż wniosek o pomoc materialną
 
Aktualności
[2021-01-18]
Szczepienia COVID -aktualizacja z dnia 19.01.21 r. godz. 15.20
[2021-01-17]
Szczepienia dla medyków zaplanowane w Szpitalu w dniach 18-21 stycznia 2021 zostają odwołane z powodu braku dostawy szczepionek
[2020-11-02]
W Szpitalu istnieje możliwość wykonania testów płatnych w kierunku koronawirusa
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.


captcha image

 
Aktualności
A A A
[2020-07-21] Studiujesz medycynę - złóż wniosek o pomoc materialną

Zarząd Powiatu Gorlickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej DLA STUDENTÓW OD IV DO VI ROKU STUDIÓW, kształcących się na kierunku lekarskim. Pomoc materialna będzie przyznana na okres 9 miesięcy tj. od października do czerwca każdego roku studiów w wysokości 1.500 zł lub 2.000 zł, w zależności od okresu związania się ze Szpitalem po ukończeniu studiów.

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)  jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim, w szczególności ostatniego i  przedostatniego roku,
2)  nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3)  nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
4)  zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu i podjęcia pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

Minimalny okres związania się ze Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach w zamian za pobieraną pomoc materialną będzie wynosił:
1) w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 1.500 zł - co najmniej na czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej od Powiatu Gorlickiego, liczonemu pełnymi latami,
2) w przypadku pobierania pomocy materialnej w wysokości 2.000 zł – co najmniej na okres 6 lat ( tj.  odbywania specjalizacji w trybie rezydentury lub w innej uzgodnionej z Dyrektorem Szpitala formie zatrudnienia).
Staż podyplomowy nie jest wliczany do okresu odpracowania pobieranej pomocy materialnej.

Z WNIOSKIEM o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student, określając w nim także wysokość wnioskowanej pomocy materialnej.

Wniosek - na druku określonym w załączniku do Regulaminu określającego sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną oraz sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznawana pomoc materialna ( załącznik nr 1 do ogłoszenia) - należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Gorlicach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 14 WRZEŚNIA 2020 roku.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ  podpisaną Informację  Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych w procesie naboru, zawarcia  i realizacji umowy w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunków lekarskich oraz o przysługujących w związku z tym prawach, stanowiącą załącznik Nr 2 do ogłoszenia, a także:
1)  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2)  zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3)  oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu.

Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji Zarządowi pierwszeństwo będą mieć wnioski:
1) studentów ostatniego i przedostatniego roku studiów,
2) o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen - brana będzie pod uwagę średnia za rok go poprzedzający,
3) w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów - studentów mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu gorlickiego.

O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 18 września 2020 roku. Informacja zostanie przekazana kandydatom telefonicznie lub w formie pisemnej.

Udzielenie pomocy materialnej poprzedzi podpisanie ze studentem umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania pomocy materialnej, zasady jej wypłaty, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie jej wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości pomocy materialnej pobranej przez  Studenta.

Student będzie zobowiązany załączyć do umowy zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczeniem osoby dającej gwarancję spłaty zobowiązania, z którą zostanie zawarta stosowna umowa poręczenia.

Druki do pobrania: TUTAJ
- Wniosek dla studentów ( word)
- Informacja  Administratorów o zasadach przetwarzania danych osobowych pdf
- Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gorlickiego  o naborze wniosków pdf

https://www.powiatgorlicki.pl/aktualnosci/773-studiujesz-medycyne-zloz-wniosek-o-pomoc-materialna
- Uchwała Rady Powiatu Gorlickiego o stypendiach ( oraz zmiany uchwały ) pdf


 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl