Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria


Kierujący Oddziałem:
dr n. med. Borys Welz, specjalista ginekolog-położnik

Położna Oddziałowa:
mgr Katarzyna Węgrzyńska

Asystenci:
lek. Marcin Bromblik, specjalista ginekolog-położnik
lek. Wojciech Gałuszka, specjalista ginekolog-położnik
lek. Marek Poliński, specjalista ginekolog-położnik
lek. Romuald Sawiuk, specjalista ginekolog-położnik
lek. Teresa Szpakowska, specjalista ginekolog-położnik
lek. Janusz Szpyrka, specjalista ginekolog-położnik
lek. Anna Podstawska-Czyrnek, w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
lek. Dorota Kurdzielewicz, w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
lek. Grzegorz Poliński, w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa
lek. Karolina Kijowska - Jagła, w trakcie specjalizacji z ginekologii i położnictwa

Położne:
mgr Olszańska Grażyna
mgr Rachel-Welz Marta
mgr Worytko Joanna
mgr Mruk Natalia
specj. piel. położn. Sołtys Małgorzata
specj. piel. położn. Rączkowska-Mruk Beata
specj. piel. położn. Szufnara Jolanta
specj. piel. położn. Bednarz Halina
specj. piel. położn. Bedus Wanda
specj. piel. położn. Galiszewska Alina
specj. piel. położn. Łuczak Elżbieta
specj. piel. położn. Polak Wiesława
licencjat Nurkowicz Dorota
licencjat Gryzło Ewa
Rudzińska Małgorzata
Liana Beata
Leszczyńska Marta
Bełda Teresa
Rząca Katarzyna
Szurek Iwona
Węgrzyn Anna
Gotfryd Alina
Sowa - Puścizna Urszula
Kostrzewa Agnieszka
Mucha Małgorzata
Mikrut Elżbieta
Mikos Dorota
Lazar Jolanta
Dyląg Agnieszka
Kiełtyka Ryszarda
Wilczkiewicz Anna
Bochenek Halina
Ryndak Marta
Brach Renata
Kosiba Bogusława
Kamińska Agata
Depczyńska Bernadetta

Statystyk medyczny:
Gazda Agnieszka
Brach Zofia

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Ginekologiczno – Położniczy jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział składa się z poszczególnych odcinków wykonujących podstawowe zadania:

 1. Ginekologiczna Izba Przyjęć,
 2. Położnicza Izba Przyjęć,
 3. Trakt Porodowy – w którego skład wchodzi trzy oddzielne stanowiska porodowe (boksy porodowe) z łóżkami porodowymi, sala porodów rodzinnych z łóżkiem porodowym i kołem porodowym, sala przedporodowa, sala operacyjna cięć cesarskich, sala intensywnej opieki neonatologicznej,
 4. Odcinek Matek – liczący 16 łóżek dla położnic i 16 stanowisk dla noworodka rozmieszczonych w 6 salach 2-osobowych i 1 sali intensywnego nadzoru 3-osobowej,
 5. Odcinek Ginekologii z Patologią Ciąży – liczący 24 łóżek rozmieszczonych w 4 salach 5-osobowych, 1 sali wzmożonego nadzoru 4-osobowej.

3. W obrębie oddziału pacjentki mogą korzystać z:

a. łazienek przy każdej sali oraz 2 łazienek dla osób niepełnosprawnych – na odcinku Matek i odcinku Ginekologii z Patologią Ciąży,

b. stanowisk do czynności pielęgnacyjnych przy noworodku wyposażonych w wanienkę i stolik z materacem na każdej sali w odcinku Matek.

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

a.na Ginekologicznej Izbie Przyjęć

 • założenie kompletnej dokumentacji medycznej

b. na Położniczej Izbie Przyjęć:

 • przyjęcie rodzącej do porodu drogami natury i przez cesarskie cięcie (założenie kompletnej dokumentacji medycznej, badanie położnicze, badanie ginekologiczne, zapis KTG)
 • przygotowanie rodzącej do porodu,
 • przyjęcie pacjentki ciężarnej na odcinek Patologii Ciąży w każdym okresie trwania ciąży,
 • prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną.

c. na Trakcie Porodowym:

 • utrzymanie stałej gotowości do przyjęcia każdej rodzącej celem wykonania wszelkich niezbędnych zabiegów,
 • przyjęcie rodzącej wraz z oceną i monitorowaniem stanu położniczego i ogólnego, przeprowadzenie czynności wchodzących w zakres przygotowania rodzącej do porodu naturalnego i zabiegowego,
 • prowadzenie poszczególnych okresów porodu
 • przyjęcie porodu,
 • czynności znakowania i przekazania noworodka do sali intensywnej opieki neonatologicznej (zespołowi z oddziału noworodków)
 • obserwacja położnicy w okresie wczesnego połogu do 2 godzin po porodzie,
 • asysta położnych przy lekarskich zabiegach położniczych,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu porodu oraz wykonywanych czynności i zabiegów, prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej
 • przekazanie położnicy na odcinek Matek.

d. na Odcinku Matek:

 • przyjęcie położnicy po porodzie naturalnym, zabiegowym lub operacyjnym we wczesnym połogu,
 • całodobowa opieka nad położnicą po porodzie drogami natury lub operacyjnym – świadczenie usług diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych według procedur i standardów postępowania,
 • prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 • przygotowanie pacjentek do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych,
 • zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentek do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentek,
 • przygotowanie praktyczne położnicy do opiekowania się noworodkiem.

e. na Odcinku Ginekologii z Patologią Ciąży:

 • objęcie pacjentek ciężarnych i ginekologicznych całodobową opieką, w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 • przygotowanie pacjentek do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych,
 • przygotowanie do zabiegów operacyjnych,
 • kompleksowa opieka nad pacjentką po zabiegach operacyjnych,
 • zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentek do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentek.

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje ordynator oddziału, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i ordynatorowi oddziału.

7. Ważne telefony w oddziale:

 1. dyżurka lekarska (018) 35 53-430;
 2. dyżurka położnych – odcinek Ginekologii z Patologią Ciąży (018) 3553-429;
 3. dyżurka położnych – odcinek Matek (018) 3553-283;
 4. dyżurka położnych – Trakt Porodowy (018) 3553-320;
 5. telefony na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentek (018) 3553-428 – Gin.; 286 – Poł.; 323 – Trakt Porodowy
 6. sekretariat (018) 3553-289;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjentka w trakcie przyjęcia w Izbie Przyjęć zostaje:

 1. poinformowana o możliwości oddania do depozytu rzeczy wartościowych, za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności,
 2. poinformowana o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych - po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać rzeczy przy wypisie ze Szpitala,
 3. poinformowana o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem),

2. Pacjentka po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznana z topografią oddziału,
 2. zapoznana z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowana o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowana o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowana o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

3. Jeśli stan zdrowia pacjentki w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający jej zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest położna dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

4. Do szpitala pacjentka powinna zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę (krótką koszule nocną 2 sztuki), pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne, dokument potwierdzający grupę krwi i Rh.

5. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W oddziale istnieje możliwość odbycia porodu rodzinnego (z jedną osobą towarzyszącą).

2. Osoba towarzysząca rodzącej zobowiązana jest do:

 1. procedury higienicznego mycia rąk i włożenia ubrania ochronnego,
 2. przebywania wyłącznie we wskazanym pomieszczeniu wraz z rodzącą,
 3. kulturalnego zachowania się i współpracy z personelem medycznym,
 4. w uzasadnionych przypadkach lekarz lub położna może ograniczyć obecność osoby towarzyszącej

3. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1400 do 1800. U jednej pacjentki mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. U pacjentek w zerowej dobie po operacji odwiedziny muszą być ograniczone do 15 minut. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza prowadzącego/dyżurnego.

4. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

5. Nie zaleca się odwiedzin pacjentek hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjentce lub osobie upoważnionej przez pacjentkę udziela, ordynator oddziału w godzinach od 1200 do 1400 w dni powszednie lub lekarz dyżurny w innych godzinach. Nie udziela się informacji przez telefon.

7. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez pacjentkę osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

8. Pacjentka unieruchomiona w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

9. Pacjentka, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

10. Personel oddziału Ginekologiczno-Położniczego lekarze i położne nie udzielają informacji o stanie zdrowia noworodków. Informacje o stanie zdrowia noworodków udziela lekarz neonatolog.

11. Drzwi na oddział mogą być zamknięte przez całą dobę. Osoby które chcą wejść na oddział mają możliwość skorzystania z dzwonka lub domofonu.

12. Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 500.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
500 - 600 Pomiar parametrów życiowych, podmywanie, zabiegi higieniczne u pacjentek leżących. 
600 - 700 Kąpiel noworodków. Pomiar parametrów życiowych, pobranie materiałów do badań diagnostycznych, wykonywanie zleceń stałych.
700 - 800 Czynności higieniczno – porządkowe.
800 - 900 Śniadanie, podawanie leków, transport chorych na blok operacyjny.
900 - 1100 Wizyta lekarska, badanie lekarskie, konsultacje lekarskie innych specjalności, badania diagnostyczne poza oddziałem, zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze.
1100 - 1200 Przyjmowanie zleceń lekarskich, realizacja zleceń nowych.
1200 - 1300 Obiad, podawanie leków.
1300 - 1600 Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, edukacja zdrowotna, bieżące realizowanie świadczeń.
1600 - 1700 Pomiar parametrów życiowych, czynności porządkowe.
1700 - 1800 Kolacja, podawanie leków.
1800 - 1900 Wieczorna wizyta lekarska.
1900 - 2200 Wykonanie wieczornych zleceń lekarskich, toalety wieczorne, uporządkowanie sal, przygotowanie do snu (włączenie bocznego oświetlenia).
2200 - 500 Cisza nocna, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentek przebywających w oddziale.


V. Obowiązki pacjentek i odwiedzających.

1. Pacjentka ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjentka jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta

3. Pacjentka rodząca ma obowiązek współpracować z zespołem terapeutycznym i stosować się do zaleceń lekarzy i położnych.

4. Pacjentka rodząca nie może wychodzić poza obręb Traktu Porodowego.

5. Położnica nie może opuszczać oddziału matek, z wyjątkiem konieczności wykonania badań diagnostycznych na innym oddziale w asyście personelu Szpitala.

6. Pacjentka odcinka Ginekologii z Patologią Ciąży ma obowiązek każdorazowego zgłaszania położnej zamiar opuszczenia oddziału. Pacjentka nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

7. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjentek w Szpitalu.

8. Pacjentka oraz osoby ją odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

9. Pacjentka ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i położnych dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

10. Pacjentka ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

11. Pacjentka oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentek i personelu Szpitala.

12. Pacjentka oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

13. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.

14. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowej pacjentki.

15. W przypadku pacjentek wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed wejściem na sale odwiedzający muszą założyć fartuch i bury ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce. Przed opuszczeniem sali odzież ochronną należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie umyć i zdezynfekować ręce.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w robocze od 700 do 1430.

2. Pacjentkom pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL i NIP pacjenta, oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział 40 łóżkowy, posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym systemie opieki ginekologiczno-położniczej. Szpital posiada również System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

Liczba porodów w naszym oddziale 900 rocznie.

Liczba hospitalizowanych pacjentek ok. 2 500 rocznie.

Wyposażenie oddziału: ultrasonografy - USG VOLUSON 730 EXPERT oraz USG SIMENS SONALINE G-40, 9 aparatów do monitorowania dobrostanu płodu -  kardiotokografów,  dwustanowiskowy aparat KTG z mozliwością analizy komputerowej zapisu, koło porodowe ( jedno z trzech w Polsce ), urządzenie Elle TENS - jedyne na rynku urządzenie stosujące najnowocześniejszą i najwydatniejszą metodę uśmierzania bólu porodowego bez anestetyków i znanych skutków ubocznych, wideokolposkop, amnioskop, 4 detektory tętna, laparoskop operacyjny, histeroskop operacyjny, aparat do elektrochirurgii Vallaylab, aparat Ligasure, elektrokoagulacja ERBE + Biclamp, nóż harmoniczny, cystoskop z resektoskopem.

Szkoła Rodzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców spodziewających się dziecka, do Szkoły Rodzenia działającej przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21.

 Zajęcia odbywają się w każdą środę i czwartek ( do wyboru jeden dzień)
od godziny 16:30 do 18:30

 telefony: 18-35-53-578  - czynny w trakcie zajęć

               18-35-53-320- sala porodowa -  aktywny cały dzień

 Szkoła Rodzenia mieści się na terenie szpitala, w skrzydle Bloku Operacyjnego na poziomie „O”.

 W Szkole Rodzenia przygotowujemy przyszłych rodziców do najważniejszego i najpiękniejszego wydarzenia w ich życiu – narodzin ich dziecka- realizując tym samym  Rozporządzenie Ministra Zdrowia , dotyczące kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną.

Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzą doświadczone, odpowiednio przeszkolone położne , pracujące na co dzień w oddziale ginekologiczno-położniczym naszego szpitala:

    położna Joanna Worytko - mgr położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, edukator w laktacji

    położna Anna Węgrzyn

    położna Natalia Mruk- licencjat położnictwa , w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

    położna Iwona Pawłowska- mgr położnictwa ,  w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

 Bieżące informacje i wydarzenia ze Szkoły Rodzenia znajdują się na Facebook-u-  zapraszamy do odwiedzin i „polubień” .

                                                                                                

W OKRESIE ZAKAŻENIA CORONAVIRUSEM SZKOŁA PROWADZI RÓWNIEŻ ZAJĘCIA ON-LINE

 


 • leczenie w oddziale patologii ciąży na każdym etapie (przypadki kwalifikujące się do II stopnia referencyjności)
 • zakładanie szwu interwencyjnego i prewencyjnego przy niewydolności szyjki macicy
 • prowadzenie porodu: fizjologicznego, zabiegowego przy użyciu próznociągu położniczego, indukowanego ze znieczuleniem zewnątrzoponowym i ze znieczuleniem przy pomocy gazu Entonox
 • wykonywanie cięć cesarskich elektywnych i nagłych
 • szeroki zakres operacji onkologicznych między innymi radykalne usunięcie macicy
 • proste całkowite wycięcie macicy drogą przezbrzuszną i laparaskowpowo
 • przezpochwowe wycięcie macicy
 • nadpochwowe wycięcie trzonu macicy
 • wyłuszczenie mięśniaków macicy sposobem klasycznym lub laparoskopowo
 • proste wycięcie sromu
 • operacje laparoskopowe diagnostyczne i terapeutyczne
 • operacje na przydatkach z badaniem śródoperacyjnym ( INTRA)
 • histeroskopia diagnostyczna i operacyjna
 • operacje szyjki macicy tradycyjne oraz z użyciem pętli elektrokoagulacyjnej
 • plastyka pochwy i krocza tradycyjna oraz z użyciem siatek  polipropylenowych
 • operacje wykonywane w wysiłkowym nietrzymaniu moczu: między innymi slingoplastyka TOT
 • szeroki zakres zabiegów diagnostycznych
 • diagnostyka niepłodności (badania laboratoryjne i usg) - histerosalpingografia (obrazowanie jamy macicy i jajowodów przy użyciu promieni rentgenowskich),
 • kolposkopia (obrazowanie powierzchni tarczy szyjki macicy i pochwy przy pomocy urządzenia optycznego kolposkopu)

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-431 - ordynator
(18) 3553-321 - położna oddziałowa

Ginekologia
(18) 3553-429 - dyżurka położnych
(18) 3553-430 - dyżurka lekarska
(18) 3553-427 - gabinet zabiegowy
(18) 3553-289 - sekretariat, wypisy
(18) 3553-428 - telefon dla pacjentów

Położnictwo
(18) 3553-283 - dyżurka położnych
(18) 3553-286 - telefon dla pacjentów

Blok porodowy
(18) 3553-320 - dyżurka położnych
(18) 3553-319 - sala porodowa ogólna
(18) 3553-322 - pokój instrumentariuszek
(18) 3553-323 - telefon dla pacjentów 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl