Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. med. Kazimierz Szczuka - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog.

Z-ca Kierującego Oddziałem:
lek. med. Magdalena Paruzel - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista pulmunolog.

Personel lekarski:
lek. med. Mariusz Janowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog
lek. med. Anna Ruttar - Weron -  specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastrologii
lek. med. Małgorzata Tenerowicz-Zych - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii
lek.med. Arkadiusz Kozieł - rezydent rozpoczęta specjalizacja z chorób wewnętrznych
lek.med. Agata Pawłowska - rezydent rozpoczęta specjalizacja z chorób wewnętrznych
lek.med. Tomasz Tybor - rezydent rozpoczęta specjalizacja z chorób wewnętrznych
lek.med. Michał Moździeż - rezydent rozpoczęta specjalizacja z chorób wewnętrznych
lek.med. Justyna Jarecka - rezydent rozpoczęta specjalizacja z chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Aleksandra Kamińska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarki:
lic. piel. Józefa Woźniak
piel. dypl. Lucyna Czyżyk
lic. piel. Barbara Górska - zabiegowa, specjalista pielęgniarstwa internistycznego
piel. dypl. Danuta Gubała
piel. dypl. Teresa Karaś
piel. dypl. Agata Kiełtyka
piel. dypl. Wanda Kiwacz
lic. piel. Halina Kłapacz - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
lic. piel. Joanna Kosiba - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
piel. dypl. Grażyna Kosiek
lic. piel. Maria Krok
piel. dypl. Krystyna Machowska
piel. dypl. Jadwiga Nowak
mgr piel. Edyta Polak - zabiegowa, specjalista pielęgniarstwa internistycznego
mgr piel. Gabriela Moszczyńska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
piel. dypl. Janina Sikora
piel. dypl. Elżbieta Szurkiewicz
piel. lic. Małgorzata Ryndak Dziki
piel. dypl. Maria Wałęga
lic. piel. Bożena Łacek - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
mgr piel. Anna Kosiba - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Fizjoterapeutka:
mgr Joanna Mucha-Borowicz

Opiekun medyczny:
Anna Lewek
Halina Rutana

Dietetyczka:
Dorota Cetnarowska

Sekretariat:
mgr Bogusława Gniadek
Alicja Kołecka

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Internistyczno - Endokrynologiczny jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza. Oddział liczy 38 łóżek rozmieszczonych w 4 salach 4-osobowych, 2 salach 7-osobowych, 2 salach 2-osobowych

2. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. świetlicy, w której znajduje się telewizor,
 2. lodówki do przechowywania żywności,
 3. telefonu stacjonarnego znajdującego się na korytarzu,
 4. łazienek męskiej, damskiej i dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w umywalki, kabiny prysznicowe oraz toalety.

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 3. zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,
 4. przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarek medycznych.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6. Ważne telefony w oddziale:

 1. dyżurka lekarska (018) 3553-422;
 2. dyżurka pielęgniarska (018) 3553-418;
 3. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-438;
 4. sekretariat (018) 3553-449;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1200 do 1700 oraz od godz. 1900 do 2000. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie w dni powszednie od 1100 do 1400. W dni wolne od pracy, bądź godziny inne od sugerowanych – lekarz dyżurny może udzielić informacji dotyczących pacjentów nowoprzyjętych. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach adresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8. Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 600. Po godzinie 2200 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
600 - 700 Przyjęcie dyżuru; raport pielęgniarski. Pomiar parametrów życiowych, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.
700 - 830 Czynności higieniczno-porządkowe.
830 - 930 Śniadanie. Dystrybucja posiłków, karmienie chorych, podawanie leków.
900 - 1100 Wizyta lekarska. Transportowanie chorych na badania diagnostyczne i konsultacje odbywające się poza terenem oddziału /szpitala/. Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze.
1130 - 1330 Przyjmowanie i realizacja zleceń lekarskich, rutynowa diagnostyka pielęgnacja i rehabilitacja chorych. Transportowanie chorych na badania radiologiczne. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na terenie oddziału (zaplanowane zabiegi). Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału.
1300 - 1400 Obiad. Dystrybucja posiłków , karmienie chorych, podawanie leków.
1400 - 1600 Zabiegi pielęgnacyjno- lecznicze. Bieżące realizowanie świadczeń zdrowotnych.
1600 - 1700 Pomiar parametrów życiowych, czynności porządkowe.
1700 - 1800 Kolacja. Dystrybucja posiłków, karmienie chorych, podawanie leków. Pisanie raportu dziennego. Przekazanie dyżuru zmianie nocnej.
1815 - 1915 Wieczorna wizyta lekarska.
1915 - 2000 Wykonywanie zleceń leczniczych i pielęgnacyjnych.
2000 - 2200 Toalety chorych, uporządkowanie i wietrzenie sal, przygotowywanie pacjentów do snu, realizacja bieżących zleceń. Obchód sal chorych przez pielęgniarkę.
2200 - 600 Cisza nocna. Obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu w godzinach od 1200 do 1435 lub w kolejne dni robocze od 700 do 1435.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział powstał w lutym 2010 roku po decyzji Rady Powiatu Gorlickiego o podziale Oddziału Wewnętrznego na dwa oddziały tj. Internistyczno-Kardiologiczny i Internistyczno–Endokrynologiczny.

Od stycznia 2003 roku ordynatorem Oddziału Wewnętrznego był lek. med. Kazimierz Szczuka, który prowadził oddział do stycznia 2010 roku.

Oddział Wewnętrzny miał 80 łóżek, podzielony był na dwa odcinki:

"A" kardiologiczny

"B" pulmonologiczno-endokrynologiczny.

Obecnie po formalnym podziale w lutym 2010 powstał Oddział Internistyczno-Kardiologiczny - 40 łóżek z Salą Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddział Internistyczno-Endokrynologiczny - 38 łóżek.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia pacjentów w zakresie pełnej diagnostyki endokrynologicznej  (2 endokrynologów) oraz pulmonologicznej  (2 pulmonologów).

Dodatkowo mamy doświadczenie w leczeniu pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi a także reumatologicznymi.

Atutem naszego oddziału jest możliwość diagnostyczna i lecznicza w zakresie każdego szeroko pojętego schorzenia internistycznego.


Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-421 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-422 - dyżurka lekarska
(18) 3553-420 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-418 - dyżurka pielęgniarska
(18) 3553-438 - telefon dla pacjentów
(18) 3553-449 - sekretariat
(18) 3553-414 - pracownia badań 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl