Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział dzienny rehabilitacji dzieci
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział dzienny rehabilitacji dzieci
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Stosowane metody terapeutyczne
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Zespołem Pracowni Fizjoterapii:

mgr Marek Plato  fizjoterapeuta. Kierownik Zespołu Pracowni Fizjoterapii, Koordynator Fizjoterapeutów i Rehabilitantów Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

Z-ca kierującego:

mgr Magdalena Martyka–Łaś

 FIZJOTERAPEUCI

mgr Magdalena Martyka–Łaśfizjoterapeuta.

Absolwentka: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalność trener pływania oraz kierunku Rehabilitacji Ruchowej.

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

- metoda McKenziego,

- neurofizjologiczna metoda terapii PNF,

- neurofizjologiczna metoda terapii NDT Bobath,

- diagnostyka metodą Prechtla,

- kinezjotaping,

- kurs osteopatii w pediatrii,

- metoda terapii Integracji Sensomotorycznej,

- terapia czaszkowo-krzyżowa - w trakcie szkolenia.

Od początku mojej ścieżki zawodowej praca z dziećmi dawała mi dużo satysfakcji, stała się moim wyborem i pasją. Rozwijam umiejętności jako terapeuta od 2008 roku, tak aby indywidualnie do potrzeb dziecka dopasować swoją terapię. Zdobytą wiedzą na kursach staram sie podzielić z rodzicem dziecka tak aby w sposób zrozumiały i przystępny opracować system postępowania terapeutycznego, niezbędny do pracy w warunkach domowych. W pracy terapeutycznej najbardziej zależy mi na komfocie dziecka, na poczuciu bezpieczeństwa, budowaniu pozytywnych relacji z pacjentem. Propozycja mojem terapii łączy w sobie różne elementy szkoleń w których uczestniczyłam i jest kopią naturalnego rozwoju dziecka, zdobywanych umiejętności i funkcji.

mgr Dominika Sikora - fizjoterapeuta.

Absolwentka: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku fizjoterapii.

Ukończone kursy i szkolenia:

- neurofizjologiczna metoda  terapii NDT Bobath,

- neurofizjologiczna metoda terapii PNF (basic, w skoliozach i pediatrii),

- kinezjotaping.

W zawodzie pracuje od 2012 roku, wybrałam ten kierunek, gdyż chciałam pomagać ludziom. Zawsze kieruję się dobrem pacjenta. Swoją praktykę zawodową zaczynałam od pracy z dorosłymi, jednak to praca z dziecmi sprawia mi najwięcej satysfakcji dlatego w tym kierunku podnoszę swoje kwalifikacje i pragnę się rozwijać.

mgr Eliza Weron - fizjoterapeuta.

Absolwentka: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na kierunku Rehabilitacji Ruchowej oraz studia podyplomowe (przygotowanie pedagogiczne).

Ukończone kursy i szkolenia:

- metoda terapii Integracji Sensomotorycznej,

- kinezjotaping,

- FDM - Fascial Distortion Model,

- FDM nero

- Zasady główne oceny neurorozwojowej i interwencji terapeutycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 2-5 roku życia.

NEUROLOGOPEDA

mgr Ewelina Szydłowska-Diduch  neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej.

Absolwentka: Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Pedagogika Specjalna i Logopedia), Uniwersytetu Wrocławskiego (Neurologopedia) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego (Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną).

Ukończone kursy i szkolenia to m.in.:

- Terapia Integracji Sensorycznej.

- Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych. Manipulacje ustno-twarzowe.

- Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przebiegu zaburzeń orofacjalnych. Koncepcja neurofizjologiczna.

- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii.

- Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.

- Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.

- Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii.

- Elektrostymulacja w logopedii.

- kursy i szkolenia w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - ACC.

Jestem terapeutą od 2001 roku, z gorlickim Szpitalem Specjalistycznym współpracuję od 2008 roku. Moja aktywność zawodowa koncentruje się na pracy z dziećmi z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi, w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale przede wszystkim z niemowlętami. Zajmuję się wspieraniem prawidłowego rozwoju funkcji pokarmowych oraz terapią zaburzeń i trudności w tym zakresie. Pracuję także z dziecmi z opóźnionym rozwojem mowy, również z wykorzystaniem alteranatywnych i wspomagających metod komunikacji. Jestem zwolennikiem holistycznego, całościowego podejścia do terapii dziecka, w pracy stosuję różnorodne metody i techniki, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i mozliwości konkretnego pacjenta.

PSYCHOLOG

mgr Aleksandra Markowicz - psycholog.

PEDAGOG SPECJALNY


mgr Marta Gąsior pedagog.

mgr Patrycja Gryboś– pedagog specjalny.


Sekretarka medyczna:

mgr Monika Dobek

                                                                          Regulamin Oddziału Dziennej Rehabilitacji Dzieci

I. CHARAKTERYSTYKA  ODDZIAŁU

    Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.
    Przyjęcia do Oddziału odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm., Ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Ustawy z dnia 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
    Oddział realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
    Pracę zespołu terapeutycznego zatrudnionego w oddziale koordynuje kierownik, będący bezpośrednim przełożonym personelu fizjoterapeutycznego, psychologicznego, logopedycznego, pedagogicznego oraz sekretarki medycznej. 
    Oddział Dziennej Rehabilitacji Dzieci udziela świadczeń od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 – 18.00.

II. REHABILITACJA

1. Przyjęcie chorego do Oddziału

    Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej


    Pacjent umieszczany jest zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w kolejce oczekujących do przyjęcia na Oddział.
    Przyjęcia do Oddziału realizowane są z uwzględnieniem listy oczekujących oraz limitu kontraktu z NFZ.
    W dniu przyjęcia Pacjent/rodzic/opiekun prawny powinien stawić się wraz z aktualną, będącą w jego posiadaniu dokumentacją medyczną lub kopią potwierdzającą rozpoznanie oraz dokumentem stwierdzającym tożsamość z numerem PESEL.
    W trakcie badania wstępnego pacjent/rodzic/opiekun prawny ma obowiązek udzielać pełnej i rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia oraz pacjenta przyjmowanego do oddziału.. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia, bądź udzielenia nieprawdziwej informacji co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
    Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku lub Oddziale Dziennym dla jednego pacjenta może wynosić maksymalnie 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą Dyrektora właściwego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Terapia

    Rehabilitacja w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Dzieci obejmuje:

 • Poradę lekarską
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium) nie częściej niż raz na trzy miesiące
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej
 • Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii
 • Zabiegi z zakresu fizykoterapii

    Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę może przypadać nie więcej niż 4 pacjentów.
    Świadczeniodawca ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) w pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu, co do postępowania rehabilitacyjnego w życiu codziennym pacjenta.
    Na zajęciach obowiązuje zasada dyskrecji i poufności – istotne informacje dotyczące dziecka mogą zostać omówione w gronie terapeutów Oddziału Dziennego (konsylium) w celu ustalenia najlepszych metod wspomagania dziecka. W przypadku drastycznych zaniedbań ze strony rodzica w stosunku do dziecka zasada ta może zostać uchylona.

    Sposoby prowadzenia zajęć terapeutycznych:

 • praca indywidualna z dzieckiem
 • praca z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym
 • praca indywidualna z rodzicem/opiekunem prawnym


    Metody prowadzenia zajęć będą dobierane indywidualnie, w zależności od obszarów trudności z jakimi dziecko zgłasza się do Oddziału.
    Zgłaszając dziecko na zajęcia prowadzone w obrębie Oddziału Dziennej Rehabilitacji pacjent/rodzic/opiekun prawny akceptuje metody pracy stosowane przez pracowników, jest zobligowany do informowania o innych formach terapii lub rehabilitacji w jakich dziecko uczestniczy.

    Rehabilitację dzieci w Oddziale Dziennym realizuje się:

 • w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku do ukończenia 3 r.ż.
 • w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku od rozpoczęcia 4 r.ż. do ukończenia 7 r.ż.
 • w czasie nie krótszym niż 3 godziny dla dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.


    Godzina terapeutyczna obejmuje metody terapeutyczne, sporządzenie wymaganej dokumentacji medycznej oraz jeśli to konieczne instruktaż i uwagi terapeutyczne udzielane pacjentowi/rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

W sytuacjach kiedy terapeuta uzna, że jego terapia koliduje z inną wykonywaną wobec pacjenta poza Oddziałem, ma prawo do odmowy prowadzenia zajęć, co dokumentuje odpowiednim wpisem w dokumentacji medycznej pacjenta.

W sytuacji gdy w danym dniu możliwości psychofizyczne pacjenta nie pozwalają na realizację celu terapeutycznego, terapeuta ma prawo do skrócenia czasu trwania zajęć.

Pacjent/rodzic/opiekun prawny potwierdza odbyte zajęcia podpisem w dokumentacji medycznej.  

Wszelkie spóźnienia/ nieobecności powinny być zgłaszane osobiście przez pacjenta/rodzica/opiekuna prawnego w godzinach pracy Oddziału najpóźniej w dniu poprzedzającym terapię.

Nieobecność spowodowana chorobą pacjenta,  będzie usprawiedliwiona po dostarczeniu, do 7 dni, zaświadczenia lekarskiego.

Zajęcia nieusprawiedliwione (brak zgłoszenia telefonicznego lub zaświadczenia lekarskiego) będą traktowane jako samowolne opuszczenie podmiotu leczniczego. Trzykrotna nieobecność bez usprawiedliwienia skutkować będzie wypisaniem pacjenta z Oddziału.


    W trakcie prowadzenia terapii rodzic/opiekun prawny dziecka powinien przebywać w obrębie Oddziału.


    Godziny kolejnych spotkań ustala terapeuta na koniec każdych zajęć na podstawie prowadzonego grafiku.


    Przeprowadzone zajęcia potwierdzane są podpisem Opiekuna pacjenta w karcie zabiegowej.
  Rodzic/Opiekun prawny wyrażający zgodę na samodzielne korzystanie dziecka z Oddziału (droga „do” i „z” Oddziału) winien   przedłożyć pisemne oświadczenie, które zostaje załączone do dokumentacji medycznej. (dzieci w wieku 16-18 r.ż.)

3. Wypis Pacjenta z Oddziału

    Pobyt w Oddziale kończy się badaniem lekarskim. Pacjent/rodzic/opiekun prawny otrzymuje kartę informacyjną z pobytu w Szpitalu w 2 jednobrzmiących kopiach zawierającą informację z przebiegu terapii, oceny terapeutyczne  oraz dodatkowe zalecenia lekarskie.

III. UWAGI OGÓLNE

    Pacjent/rodzic/opiekun prawny na własną prośbę otrzymuje zaświadczenie o pobycie w szpitalu.
    Pacjent/rodzic/opiekun prawny ma prawo do wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków.
    W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji     pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.
    Każdy pacjent/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia w dokumentacji medycznej, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.

                                                INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA PACJENTA DO ODDZIAŁU

    Podstawą przyjęcia pacjenta do oddziału jest skierowanie do szpitala, które może być wystawione przez:
 

1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2. lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii,
 • dziecięcej,
 • chirurgii dziecięcej


    Skierowanie powinno zawierać:

 • czytelne oznaczenie podmiotu kierującego  (m.in. adres, kody resortowe)
 • dane pacjenta (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, płeć)
 • oznaczenie podmiotu do którego kieruje się pacjenta
 • rozpoznanie
 • kod ICD – 10
 • kategoria medyczna
 • czytelne oznaczenie osoby kierującej


     Do skierowania powinna być załączona aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie.

    Każdemu pacjentowi/opiekunowi prawnemu pacjenta w dniu rejestracji wydawany jest dokument potwierdzający fakt wpisania do kolejki oczekujących z planowaną datą przyjęcia do Oddziału.
    O godzinie badania lekarskiego wstępnego jak i o ewentualnych zmianach terminu pacjent/opiekun prawny pacjenta będzie poinformowany w sposób ustalony w dniu rejestracji (telefonicznie, mailowo, listownie).

Druk skierowanie do szpitala

Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2013 roku, zlokalizowany jest na parterze budynku „STAREGO SZPITALA”, a jego zadaniem jest realizacja wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

    Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 1.  z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 2.  z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 8. z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 9. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 10. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.


    Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji, w zależności od jego stanu zdrowia, oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.

Metoda NDT Bobath1 - Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku (na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego) we wszechstronnym rozwoju oraz umożliwić mu  niezależność w życiu i swobodne wykorzystywanie własnych możliwości.
Uzasadnieniem dla opracowanego przez twórców metody postępowania terapeutycznego był fakt, że rozwój dziecka z dysfunkcją Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN), prezentuje się odmiennie od rozwoju prawidłowego. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są zaburzone, co wpływa na nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Powstawanie odmiennych wzorców ruchowych jest następstwem m.in.: nie rozwijających się reakcji prostowania i równowagi, nieprawidłowości w napięciu mięśniowym i ich rozłożeniu. Pierwsze nieprawidłowe objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia, kolejno rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała, zaczynają dominować wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.


Reasumując powyższe - główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

 • normalizację napięcia mięśniowego (obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego), poprzez stosowanie odpowiednich techniki od pierwszych miesięcy życia,
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów,
 • wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz
 • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Terapeuta ćwicząc całe ciało dziecka, dostarcza właściwych doznań czuciowych i ruchowych, poddając je dynamicznej aktywizacji. Prowadzenie ruchu powinno zapewnić dziecku maksymalny  i aktywny udział, jednocześnie nie wywołując nieodpowiednich odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku lub stresu. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko  powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co wpływa na  osiągnięcie współpracy i akceptacji z terapeutą.
Mimo, że zajęcia prowadzone są w sposób indywidualny, ich celem jest  przygotowanie dziecka do uczestniczenia w życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.
Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie wykorzystywane w leczeniu niemowląt i dzieci, gdyż może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Wykonywane we właściwy sposób zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa  są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Właściwie przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych. Za profesjonalne szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.

Metoda PNF

w terapii wg koncepcji PNF nastepuje proces uczenia ruchu, odtwarzanie utraconej funkcji ruchowej, jak i wielozmysłowe bodźcowanie, polegające na sumowaniu z bodźcami prioprioceptywnymi różnego rodzaju pobudzeń ze środowiska zewnętrznego, takich jak bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe. Nauczanie prawidłowego wzorca ruchowego ma na celu zapobieganie pojawianiu się nowych lub utrwalaniu istniejących patologicznych wzorców ruchowych, co wpływa na normalizację napięcia mięśniowego. Terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, wzorować się na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Ruchy przebiegają trójpłaszcyznowo, prowadzone wzdłuż skośnych osi ruchu, aktywizują cały łańcuch mięśniowy dzieki czemu aktywizują aktywność motoryczną w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu.

Terapia Integracji Sensomotorycznej SI

okreslana mianem naukowej zabawy, podczas której dziecko huśta się na hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowychoraz doświadczeń płynacych do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację. Terapia SI nie jest nauką: jazdy na rowerze, pisania, czytania lecz usprawnianiem pracy systemów sensorycznych, które są bazą do rozwoju tych uniejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka, usprawniając motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę, czucie i schemat ciała.

Każde zadanie jest wyzwaniem dla dziecka i jego układu nerwowego nie jest zbyt łatwe czy zbyt trudne. Ciągły balans na granicy możliwości poprawia organizację pracy układu nerwowego, wyzwala więcej reakcji adaptacyjnych i wpływa na procesy uczenia sie.


KInezjotaping

to wspomagająca metoda lecznicza polegająca na aplikowaniu na ciało, w konkretny, określony sposób, odpowiednio wyciętych przez terapeutę, elastycznych taśm.

Diagnoza metodą Prechtla

to diagnozowanie niedojrzałosci lub uszkodzenia OUN przez badanie prezentowanych przez dziecko globalnych wzorców ruchu zwanych GMs. Obserwacja wzorców motoryki spontanicznej  pozwala już u noworodka swierdzić czy doszło do uszkodzenia CUN. Jest metodą nieinwazyjna, bezbolesna i nie wymagającą znieczulenia. Opiera się na obserwacji dziecka w stanie czuwania, z wykorzystaniem technik wideo.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

jest rodzajem terapii manualnej opartej na anatomii i fizjologii. W naszym ciele występują trzy rytmy fizjologiczne: bicia serca, oddychania i rytm tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Dzieki delikatnym manualnym  techniką stosowanym na czaszce, kręgosłupie i kości krzyzowej dochodzi do rozluźnienia struktur łącznotkankowych i przywrócenia prawidłowego rytmu płynu mózgowo-rdzeniowego. Praca z kośćmi czaszki pozwala przywrócić prawidłowy rytm czaszkowy.____________________________________________________________________________________________________

1www.ndt-bobath.pl


 • Kierujący Zespołem Pracowni Fizjoterapii tel. (018) 355-35-40
   
 • Dzienny Oddział Rehabilitacji Dzieci tel. (018) 355-35-41
   
 • Rejestracja tel. (018) 355-33-68

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl