Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek.med. Bogusław Lenard - specjalista chorób wewnętrznych

Kierujący Pododdziałem Kardiologicznym:
 dr hab.n.med. Piotr Kukla - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog


Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Monika Kukla - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Asystenci:
lek. med. Danuta Przewor – Jones - specjalista chorób wewnętrznych, 
lek. med. Maciej Kluczewski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog,
lek. med. Beata Podlejska - młodszy asystent
lek. med. Wojciech Kurdzielewicz - specjalista chorób wewnętrznych
lek.med. Artur Biernacki - rezydent
lek.med. Michał Bromblik - rezydent

Pielęgniarki:
mgr piel. Anna Białoń- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
piel. dypl. Barbara Bochenek
lic. piel. Bernadeta Czech
lic. piel. Elżbieta Dziuban - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. piel. Ewa Fik - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. piel. Bogusława Formela
piel. dypl. Agata Furmanek
lic. piel. Teresa Gabryel
piel. dypl. Magdalena Grądalska
lic. piel. Zdzisława Gorzkowicz
lic. piel. Dorota Grobelny
piel. dypl. Iwona Jarek
piel. dypl. Jadwiga Jerzak
lic. piel. Grażyna Korzeniowska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. piel. Beata Liana
lic. piel. Dorota Masztafiak
lic. piel. Ewa Nikiel
piel. dypl. Marta Plata
piel. dypl. Maria Przysławska
lic. piel. Dorota Pyznar – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. piel. Jolanta Rutana – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
lic. piel. Olga Labut
lic. piel. Jadwiga Stępień
lic. piel. Halina Tubek
lic. piel. Mariola Tumidajewicz - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
mgr piel. Karolina Wachowska-Gil
piel. dypl. Ewa Zgórniak-Trojanowicz
piel. dypl. Małgorzata Sułkowska - Konopka
lic. piel. Joanna Morawska

Fizjoterapeuta:
mgr Joanna Mucha-Borowicz

Dietetyczka:
Dorota Cetnarowska

Sekretarka medyczna:
Agata Wojnarska
Magdalena Szura

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Internistyczno - Kardiologiczny jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo - profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 40 łóżek rozmieszczonych w 7 salach 4-osobowych, 1 sali 7-osobowej, 1 sali 1-osobowej. W strukturze oddziału znajduje się sala intensywnej terapii kardiologicznej 4-osobowa.

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. łazienek męskiej, damskiej i dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w umywalki, kabiny prysznicowe oraz toalety,
 2. umywalki, dozownika z mydłem i środkiem dezynfekcyjnym, ręczników papierowych znajdujących się w każdej sali,
 3. w większości sal chorych są zainstalowane telewizory (korzystanie z nich jest odpłatne poprzez automat na monety).

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 3. zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,
 4. w miarę możliwości przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeuty oraz sekretarek medycznych.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego, dietetyczki i personelu niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7. W oddziale nie ma systemu ordynatorskiego, każdy chory ma jednego lekarza prowadzącego.

8. Ważne telefony w oddziale:

 1. dyżurka lekarska (018) 3553-415;
 2. dyżurka pielęgniarska (018) 3553-419; 
 3. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-436; 
 4. sekretariat (018) 3553-499;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1200 do 1700. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza prowadzącego, lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Odwiedziny w sali intensywnej terapii kardiologicznej wymagają zgody każdorazowo.

3. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

4. Personel medyczny może przerwać lub wstrzymać odwiedziny na czas wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych lub pielęgnacyjnych.

5. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz prowadzący codziennie w dni powszednie. W dni wolne od pracy - lekarz dyżurny może udzielić informacji dotyczących pacjentów nowoprzyjętych. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

7. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

8. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

9. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

10. Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 600. Po godzinie 2200 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
600 - 800 Pomiar parametrów życiowych, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty, realizacja stałych zleceń lekarskich.
730 - 900 Wizyta lekarska.
800 - 900 Śniadanie. Karmienie/pomoc chorych, podawanie leków.
900 - 1200 Badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, rehabilitacja, edukacja i przygotowanie pacjentów do samoopielęgnacji, realizacja zleceń lekarskich.
1200 - 1330 Obiad. Karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.
1330 - 1600 Realizacja zleceń lekarskich, zabiegi pielęgnacyjne, pomiar parametrów życiowych. Odwiedziny chorych.
1600 - 1700 Pomiar parametrów życiowych, czynności porządkowe.
1700 - 1800 Kolacja. Karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.
1800 - 2000 Toaleta wieczorna, wietrzenie sal. Wieczorna wizyta lekarska.
1900 - 2200 Czas do dyspozycji pacjentów, realizacja zleceń lekarskich.
2200 - 600 Cisza nocna, realizacja stałych zleceń, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Odwiedzający mają obowiązek stosowania się do próśb i poleceń personelu medycznego.

7. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

8. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

9. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

10. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

11. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.

12. Dostarczanie żywności pacjentom ma uwzględniać nie tylko zaleconą dietę, ale również mieć na uwadze trwałość dostarczonych produktów spożywczych (biegunka znacznie pogarsza rokowanie!!!). Posiłki szpitalne powinny wystarczyć choremu, najlepiej zaopatrzyć go tylko w nie gazowaną wodę mineralną.

13. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

14. Pacjenci powinni szanować prawo innych chorych do poufności i intymności.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu w godzinach od 1200 do 1400.

2. Chory na własną prośbę otrzymuje zaświadczenie o pobycie w szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Pacjenci, którzy z różnych powodów nie chcą czekać na otrzymanie karty informacyjnej mają obowiązek pobrać recepty, zapoznać się z zaleceniami i umówić się w sekretariacie oddziału na odebranie lub przesłanie kompletu dokumentacji związanej z wypisem.

5. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Lekarze często zajmują się działalnością naukową, starają się zamieszczać swoje publikacje w indeksowanych czasopismach medycznych. Najwięcej sukcesów w tym obszarze odnosi dr n.med. Piotr Kukla, autor wielu prac badawczych i poglądowych, członek krajowych zespołów ekspertów i recenzent międzynarodowych czasopism medycznych. Lekarze podnoszą swoje kwalifikacje w ramach kształcenia ustawicznego, pielęgniarki realizują programy specjalizacji oraz uczestniczą w kursach doskonalących i kwalifikacyjnych. Oddział został wyremontowany w pierwszym kwartale 2009 roku. Specyfiką oddziału jest nakierowanie na promowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych. Lekarze są zobowiązani udzielać pacjentom wyczerpujących informacji na temat diety, leków, badań dodatkowych, trybu życia, rekreacji, rehabilitacji i wszystkich aspektów mających wpływ na zdrowie człowieka po wypisaniu z oddziału. Zgodnie z ustawą pielęgniarki pełnią rolę edukacyjną, pomocą służy dietetyczka. Fizjoterapeuta uczy prawidłowych nawyków i udziela porad indywidualnie, w zależności od schorzenia, wydolności organizmu, powikłań. W oddziale stosuje się zasady Evidence Based Medicine. W większości sale chorych są czteroosobowe, z możliwością odpłatnego korzystania z telewizji. Oddział jest przystosowany dla potrzeb chorych niepełnosprawnych. Wypisy są możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Opieka duszpasterska jest mocnym atutem gorlickiego Szpitala, w tym Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego.

Oddział internistyczno-kardiologiczny hospitalizuje pacjentów wymagających diagnostyki i leczenia schorzeń układu krążenia, narządu ruchu, cukrzycy oraz z zakresu pozostałych chorób wewnętrznych. W oddziale znajduje się sala intensywnej terapii kardiologicznej (4 stanowiska), gdzie są leczeni chorzy z ostrymi zespołami wieńcowymi (zawał serca, niestabilna dusznica bolesna) oraz innymi ciężkimi chorobami (obrzęk płuc, zator tętnicy płucnej, ciężka niewydolność krążenia i inne). Oddział ma możliwość dodatkowego monitorowania chorych również poza salą intensywnej terapii kardiologicznej. W oddziale w sumie jest 40 łóżek. Oddział wyposażony jest m. in. w echokardiograf, bieżnię do prób wysiłkowych, Holter EKG (pracownia ma certyfikat Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego), Holter RR. W oddziale zrezygnowano z tzw. "systemu ordynatorskiego", każdy pacjent ma jednego lekarza prowadzącego. Oddział współpracuje z ośrodkami zajmującymi się "inwazyjnym" leczeniem chorób układu krążenia (angioplastyka wieńcowa, wszczepianie rozruszników serca oraz kardiowerterów/defibrylatorów, ablacje łącza przedsionkowo-komorowego i inne), chorzy wymagający pomocy na wyższym poziomie referencyjnym są kwalifikowani do konsultacji lub do przyjęcia w ośrodkach klinicznych.

Od 2011 r. Oddział realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wszczepianie rozruszników serca oraz kardiowerterów/defibrylatorów. Kontrole wszczepionych urządzeń oraz kontrole lekarskie pacjentów z rozrusznikami wszczepionymi w innych ośrodkach w Poradni Kardiologicznej przeprowadzają lekarze: dr n.med. Piotr Kukla, dr n.med. Piotr Kogut. Wymagane jest skierowanie do Poradni, kserokopia Karty Informacyjnej leczenia szpitalnego oraz paszport rozrusznika. Możliwa jest rejestracja telefoniczna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 183553384.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-446 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-415 - dyżurka lekarska
(18) 3553-445 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-419 - punkt pielęgniarski
(18) 3553-436 - telefon dla pacjentów
(18) 3553-499 - sekretariat
(18) 3553-417 - sala intensywnej terapii kardiologicznej
(18) 3553-402 - pracownia echokardiografii
(18) 3553-416 - pracownia prób wysiłkowych

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl