Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Medycyny Paliatywnej
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Medycyny Paliatywnej
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. med. Jolanta Malinowska-Pietrachowicz - specjalista medycyny paliatywnej, specjalista chorób wewnętrznych.

Asystenci:
lek. med. Małgorzata Gutterch – internista, specjalista geriatrii

lek. med. Dariusz Pietrachowicz  -specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr   piel . Katarzyna Michalik Rotko - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Medycyny Paliatywnej jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 21 łóżek rozmieszczonych w 10 salach 2-osobowych i 1 sali 1-osobowej  (izolatki ) .

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z :

 1. łazienek znajdujących się w korytarzu, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w
 2. wózków inwalidzkich, chodzików i kul,
 3. materacy przeciwodleżynowych.

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. leczenie i opieka nad chorymi wymagającymi łagodzenia dolegliwości w okresie terminalnym chorób nowotworowych i innych postępujących a nie poddających się leczeniu przyczynowemu,
 2. pomoc przy rozwiązywaniu problemów psychicznych,
 3. fizykoterapia zgodnie z potrzebami chorych,
 4. wsparcie i edukacja rodziny dotyczących postępowania i opieki nad terminalnie chorym w warunkach domowych.

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego i pomocniczego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarzowi naczelnemu i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7. Ważne telefony w oddziale:

 1. gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-530;
 2. gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-531
 3. dyżurka pielęgniarska (018) 3553-291;
 4. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-291;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala,
 5. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) do magazynu rzeczy chorych,
 6. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem).
 7. poinformowany o konieczności wskazania osoby upoważnionej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i wglądu do dokumentacji medycznej.

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 10:00 do 19:00 a w wyjątkowych przypadkach czuwanie całodobowe przy umierającym pacjencie przez jednego z członków rodziny jest możliwe po uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem lub lekarzem dyżurnym. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi, osobie upoważnionej przez chorego lub opiekunowi ustawowemu udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący. Nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8. Personel oddziału nie ma obowiązku świadczyć przy sporządzaniu testamentów i zapisach spadkowych.

9. Cisza nocna w oddziale trwa od 22:00 do 6:00. Po godzinie 22:00 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
700 - 730 Przyjęcie dyżuru. Raport pielęgniarski.
730 - 900 Toaleta pacjentów, porządkowanie sal, przygotowanie pacjentów do wizyta lekarskiej. Śniadanie. Karmienie chorych, podawanie leków.
900 - 1000 Wizyta lekarska i ustalenie zleceń na dzień bieżący.
1000 - 1800 Realizacja zleceń lekarskich. Pielęgnowanie chorych. Fizjoterapia. Konsultacje lekarzy specjalistów. Badania Rtg, USG i inne. Przygotowanie wypisów, prowadzenie dokumentacji medycznej. Dezynfekcja sal i sprzętu. Obiad, kolacja karmienie, podawanie leków.
1800 - 1900 Pisanie raportu dziennego, przekazanie dyżuru zmianie nocnej.
1900 - 2000 Wieczorna wizyta lekarska.
2000 - 2200 Realizacja zleceń wieczornych. Toaleta wieczorna.
2200 - 600 Cisza nocna, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.
600 - 700 Pomiar parametrów życiowych. Toaleta poranna, pobranie materiałów do badań diagnostycznych.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek w miarę możliwości utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala. Świadoma agresja i użycie siły przez pacjenta lub osoby odwiedzające wobec innych chorych i personelu będą skutkowały sankcjami przewidzianymi przepisami prawa.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych, laptopów nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

12. Zabrania się prowadzenia przez rodziny samowolnych działań fizjoterapeutycznych u hospitalizowanych pacjentów. W wyjątkowych przypadkach w/w zabiegi mogą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem kierującym oddziałem.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w ustalonym z chorym lub rodziną terminie przez lekarza lub pielęgniarkę.

2. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL i NIP pacjenta, oraz NIP zakładu pracy.

3. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

4. Karty zgonu wydawane są osobom upoważnionym od godziny 9:00.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Charakterystyka Oddziału:

Oddział Medycyny Paliatywnej został utworzony w marcu 2001 roku w ramach programu rozwoju opieki paliatywnej w Polsce.

Oddział dysponuje 21 łóżkami w ramach kontraktu z NFZ, usytuowanymi w jedenastu salach chorych. Jedna z sal ( izolatka ) jest jednoosobowa( posiada łazienkę w ramach pomieszczenia własnego), pozostałe 10 sal dwuosobowe .  Węzły sanitarne usytuowane w korytarzu , posiadają udogodnienia dla niepełnosprawnych, . Oddział dysponuje sprzętem do opieki i rehabilitacji: łóżkami rehabilitacyjnymi, zaopatrzonymi w materace przeciwodleżynowe , wózki, chodziki, koncentratory tlenu, ssaki , oraz pompy infuzyjne, w tym małe pompy osobiste.

Kadrę Oddziału stanowi wykwalifikowany zespół lekarski i pielęgniarski, fizjoterapeuta, w miarę potrzeb psycholog i pielęgniarka socjalna. Dostępne konsultacje specjalistyczne w zakresie innych specjalności lekarskich przez całą dobę.

Do oddziału przyjmowani są chorzy cierpiący na zaawansowaną chorobę nowotworową lub inną (wg kodów ICD, kontraktowanych przez NFZ) postępującą chorobę ograniczającą życie, której towarzyszą uporczywe objawy, między innymi ból, duszność, wymioty, nudności, zaparcia, wyniszczenie, odleżyny i trudno gojące się rany oraz obrzęk limfatyczny.

 • o przyjęciu do Oddziału decyduje lekarz oddziału na podstawie dokumentacji medycznej, potwierdzającej rozpoznanie, wywiadu i badania podmiotowego
 • wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • pacjenci przyjmowani są w marę wolnych miejsc natychmiast, lub po uzgodnieniu terminu przyjęcia (czas oczekiwania najwyżej do kilku dni)

Oferujemy specjalistyczne leczenie objawowe w szerokim zakresie objawów, profesjonalną opiekę, wsparcie i empatyczny stosunek do chorego i rodzin, a w miarę potrzeby pomoc w załatwianiu istotnych potrzeb socjalnych.

Wsparcia duchowego udziela kapelan szpitalny dostępny na każde wezwanie przez 24 godziny/dobę.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3553-530 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-531 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-291 - dyżurka pielęgniarska

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl