Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
A A A
  • Pracownicy
  • Regulamin
  • Informacje dla pacjentów
  • Zakres działania
  • Kontakt
  • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. Jerzy Boczoń – specjalista neurolog

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Krystyna Semla - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

Asystenci: 
lek.  Joanna Mierzwińska – specjalista neurolog

lek. Magdalena Szara-Cichoń – specjalista neurolog

lek. Jarosław Borowicz – specjalista neurolog, specjalista internista, specjalista medycyny ratunkowej

lek.  Magdalena Wolska-Sikora – specjalista neurolog

lek.  Wiesława Goździewicz - Przybyłowicz – neurolog – licencja EEG

lek. rezydent Jolanta Biernacka

lek. rezydent Mateusz Molecki

Pielęgniarki:

st. piel. Ewa Bożek - specjalista w dziedzinie opieki paliatywnej

st. pielęgniarka Stanisława Drzymała

mgr Jolanta Góratowska - specjalista w dziedzinie pielęg. zachowawczego

mgr Sylwia Gogola

st. pielęgniarka Krystyna Job – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

st. pielęgniarka Małgorzata Kudłaty

lic. piel. Katarzyna Moroń

mgr Anna Niemiec - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

st. pielęgniarka Barbara Proszak – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

mgr Wioletta Pyrcioch – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

mgr Joanna Semla – specjalista w dziedzinie pielęgn. internistycznego

lic. piel. Małgorzata Stępień – specjalista w dziedzinie pielęgn. internistycznego

st. pielęgniarka Ewa Szydłowska – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

mgr Jolanta Świerzowska – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

st. pielęgniarka Anna Woźniak - specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

mgr Elżbieta Schmidt – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

lic. piel. Dyga Teresa

mgr Wojna Anna

mgr Artur Bania – specjalista w dziedzinie pielęgn. zachowawczego

lic. piel. Andrzej Mierzwa - specjalista w dziedzinie opieki paliatywnej

Fizjoterapeuci
mgr Mariusz Rotko
mgr Bartosz Szpyrka

Neurologopeda
mgr Ewelina Szydłowska-Diduch 

Psycholog
mgr Małgorzata Jarek

Statystyk medyczny
Teresa Brach

Laborant EEG
piel. Maria Gucwa

Opiekun medyczny
Ewa Stabach

I.Charakterystyka oddziału.

1.            Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2.            Oddział liczy 32 łóżka . Sale pacjentów są 5-osobowe ( 3 sale ) 3- osobowe ( 1 sala )

2-osobowe ( 3 sale) oraz 1-osobowe ( 2 sale) . W oddziale znajduje się jedna 6-osobowa sala z 4 stanowiskami intensywnego nadzoru do monitorowania chorych w ostrej fazie udaru mózgu.

3.            W strukturze oddziału znajduje się:

Pracownia EEG i Video EEG.

Pracowania Rehabilitacji

4.            W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

a)      lodówki do przechowywania żywności, która znajduje się w kuchni

b)      łazienek przy każdej z sal oraz 1 łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych

c)      telefonu stacjonarnego w holu

5.            W holu znajduje się toaleta dla odwiedzających .

6.            Do podstawowych zadań oddziału należy:

a)      objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,

b)      prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

c)      zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,

d)      przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

7.            Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeutów oraz sekretarki medycznej.

8.            Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarzowi naczelnemu i lekarzowi kierującemu oddziałem.

9.            Ważne telefony w oddziale:

a)      dyżurka lekarska 018/ 35-53-272;

b)      dyżurka pielęgniarska 018/ 35-53-271;

c)      gabinet lekarza kierującego oddziałem 018/ 35-53-472;

d)      telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów
018/ 35-53-452

e)      sekretariat 018/ 35-53-474;

f)        Pracownia EEG 018/ 35-53-476;

        I.            Przyjęcie chorego do oddziału.

      1.            Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

a)      zapoznany z topografią oddziału,

b)      zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się
z całością tych dokumentów indywidualnie,

c)      poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,

d)      poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

      2.            Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

      3.            Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

      4.            Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

     II.            Pobyt w oddziale.

      1.            W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1300 do 1900. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Na sali intensywnego nadzoru może przebywać tylko jedna osoba. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

      2.            Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

      3.            Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

      4.            Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie w dni powszednie od 1000 do 1100. W dni wolne od pracy, bądź godziny inne od sugerowanych – lekarz dyżurny może udzielić informacji dotyczących pacjentów nowoprzyjętych. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon !

      5.            Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

      6.            Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

      7.            Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

      8.            Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 600. Po godzinie 2200 drzwi na oddział mogą być zamykane.

  IV.            Rozkład dnia w oddziale.

Godziny

Czynności

600 – 815

Pomiar parametrów życiowych, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, porządkowanie sal, realizacja stałych zleceń lekarskich.

815 – 900

Śniadanie. Dystrybucja posiłków, karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.

900 – 1100

Wizyta lekarska. Transportowanie chorych na badania diagnostyczne i konsultacje odbywające się poza terenem oddziału (szpitala). Zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze.

1100 – 1330

Przyjmowanie i realizacja zleceń lekarskich, zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacja, edukacja i przygotowanie pacjentów do samoopielęgnacji. Transportowanie chorych na badania radiologiczne. Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na terenie oddziału (zaplanowane zabiegi). Wykonanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału.

1200 – 1300

Obiad. Dystrybucja posiłków, karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.

1430 – 1600

Zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze. Bieżąca realizacja świadczeń zdrowotnych. Odwiedziny chorych

1600 – 1700

Pomiar parametrów życiowych, czynności porządkowe.

1700 – 1800

Kolacja. Dystrybucja posiłków, karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.

1815 – 1915

Wieczorna wizyta lekarska.

1915 – 2000

Wykonanie zleceń lekarskich i pielęgniarskich.

2000 – 2200

Toalety chorych, uporządkowanie i wietrzenie sal, przygotowanie pacjentów do snu, realizacja bieżących zleceń.

2100 – 2130

Posiłek nocny dla chorych z cukrzycą

2200 – 600

Cisza nocna, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V.            Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1.            Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2.            Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3.            Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4.            Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5.            Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6.            Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7.            Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8.            Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9.            Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10.            Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów. W sali intensywnego nadzoru obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

11.            Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

12.            W przypadku pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed wejściem na sale odwiedzający muszą założyć fartuch i buty ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce. W wybranych przypadkach dodatkowo nałożyć maseczkę. Przed opuszczeniem sali odzież ochronną należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie umyć
i zdezynfekować ręce. Odwiedziny skrócić do paru minut.

VI.            Wypis z oddziału.

1.            Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu w godzinach od 1300 do 1435 lub w kolejne dni robocze od 700 do 1435.

2.            Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3.            Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4.            Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII.            Charakterystyka pracowni EEG

1.            Pracownia składa się z dwóch pomieszczeń:

a)      pokój badań EEG i Video EEG,

b)      opisowni.

c)      Pracownia czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1300.

2.            Do podstawowych zadań Pracowni należy wykonywanie badań do celów diagnostycznych, kontrolnych, profilaktycznych (okresowych).

3.            Badania wykonywane są u pacjentów:

a)      leczonych w poszczególnych oddziałach (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu),

b)      kierowanych przez lekarzy z Poradni Specjalistycznych,

c)      bez skierowania, lub ze skierowaniem z gabinetu prywatnego – badanie płatne opłata ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy,

d)      opisy badań EEG sporządzane i wydawane są w terminie trzech dni roboczych od daty wykonania badania.

VIII.            Uwagi ogólne.

 1.            W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz
w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

 2.            Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

 3.       Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

 4.            Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział znajduje się w budynku głównym szpitala na 5. piętrze.
Planowe przyjęcia ze skierowaniami najlepiej potwierdzić wcześniej. Oddział podzielony jest na części – Pododdział Udarowy oraz ogólnoneurologiczny. Chorymi zajmuje się zgrany,wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psycholog, neurologopeda – co stwarza dobrą atmosferę, a to przekłada się na dobrą opiekę nad chorymi i dążenie do szybkiego diagnozowania i wyleczenia chorego. Chorzy po udarach mózgu, celem kontynuacji leczenia usprawniającego, przenoszeni są bezpośrednio do Oddziału Rehabilitacji - o ile nie ma przeciwwskazań. Pracownia Elektroencefalografii wykonuje badania EEG i video-EEG dla potrzeb oddziału neurologicznego, innych oddziałów szpitala oraz na zlecenie poradni neurologicznych.
Zarówno lekarze jak i pozostały personel oddziału nieustannie doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach wewnątrz i pozaoddziałowych.
Oddział posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalistycznego z zakresu neurologii. 

Oddział Neurologiczny nastawiony jest na diagnostykę i leczenie chorób centralnego i obwodowego układu nerwowego. W swym kształcie zawiera pododdział udarowy zajmujący się diagnostyką i nowoczesnym - w tym trombolitycznym – leczeniem udarów mózgu z wczesną rehabilitacją poudarową. Do dyspozycji mamy całodobowo czynną pracownię tomografii komputerowej oraz USG z możliwością badania Doppler i Doppler Duplex, zapewniony dostęp do badań NMR,całodobowo czynne laboratorium analityczne o wysokim standardzie usług. Na oddziale wykonujemy badania dopplerowskie tętnic wewnątrzczaszkowych. Pracownia Elektroencefalografii wykonuje badania EEG i video-EEG pomocne w diagnostyce i leczeniu chorób mózgu szczególnie w padaczce. Oddział współpracuje z Kliniką Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz z Oddziałem Neurochirurgii w Tarnowie z możliwością przekazywania chorych do leczenia operacyjnego.

18-3553 271 – punkt pielęgniarski
18 3553 474 – sekretariat
18-3553 272 – dyżurka lekarska
18 3553 472 – lekarz kierujący oddziałem
18 3553 475 – pielęgniarka oddziałowa
18 3553 293 - sala intensywnego nadzoru
18 3553 476 – pracownia EEG


 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl