Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Noworodków i Wcześniaków
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Noworodków i Wcześniaków
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
Lek. med. Ewa Kaczmarczyk - specjalista neonatolog, pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa:
Jadwiga Sekuła - licencjat pielęgniarstwa

Asystenci:
lek. med. Maria Płatek - specjalista neonatolog, pediatra
lek. med. Mirosław Puścizna - specjalista neonatolog, pediatra
lek. med. Halina Kuś - pediatra

Pielęgniarki:
piel. dypl. Krystyna Bolek
piel. dypl. Irena Fugas
piel. dypl. Ewa Galiszewska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
piel. dypl. Urszula Gryga
piel. dypl. Maria Mikosz
piel. dypl. Zofia Pierzga
lic. piel. Anna Radzik
piel. dypl. Edyta Sekuła - licencjat pielęgniarstwa
piel. dypl. Małgorzata Sekuła
piel. dypl. Renata Szczocarz
piel. dypl. Dorota Tarsa - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
piel. dypl. Małgorzata Trybus
piel. dypl. Bogumiła Trzaskoś
piel. dypl. Wiesława Wacek
piel. dypl. Renata Wąs - licencjat pielęgniarstwa
piel. dypl. Bożena Winiarska

Sekretarka medyczna:
Jolanta Nowakowska

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Noworodków i Wcześniaków jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. W strukturze oddziału znajduje się:

 1. stanowisko resuscytacyjne na trakcie porodowym,
 2. sala dla noworodków wymagających obserwacji,
 3. łóżeczka dla noworodków zdrowych w zintegrowanym systemie opieki nad matką i noworodkiem (tzw. rooming in),
 4. sale intensywnej terapii noworodka,
 5. salą dla noworodków wymagających leczenia i stałej obserwacji.

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. opieka nad noworodkiem zdrowym,
 2. opieka nad noworodkiem chorym i wcześniakiem, w tym wymagającym intensywnej terapii,
 3. prowadzenie działalności mającej na celu profilaktykę, promocję zdrowia i edukacją prozdrowotna,
 4. zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek zapewniających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych, zależnych od aktualnego stanu zdrowia podopiecznych.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje ordynator oddziału, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego, i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i ordynatorowi oddziału.

II. Przyjęcie pacjenta do oddziału.

1. Po przyjęciu do oddziału noworodek przez 2 godziny zostaje poddany ścisłej obserwacji pielęgniarskiej, a w razie potrzeby również lekarskiej.

2. Noworodek zdrowy umieszczany jest na sali wraz z matką i przystawiony do piersi.

3. Noworodek wymagający leczenia, w zależności od stanu klinicznego, pozostaje na sali obserwacyjnej lub jest przenoszony na sale intensywnej terapii.

4. Matka każdego noworodka po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznana z topografią oddziału,
 2. zapoznana z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowana o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowana o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowana o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

5. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się następujące godziny odwiedziny:

 • na salach rooming in codziennie w godzinach od 1300 do 1700,
 • na salach intensywnej terapii i patologii noworodka matki mają nieograniczoną możliwość kontaktu ze swoim dzieckiem. Odwiedziny innych osób odbywają się wyłącznie za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego,
 • u jednej pacjentki może przebywać nie więcej niż jedna osoba.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela matce lub osobie przez nią wskazanej ordynator oddziału lub lekarz prowadzący, w czasie codziennej wizyty. Informacji o noworodkach pozostających w oddziale bez matek, udziela ordynator oddziału lub lekarz przez niego upoważniony. W przypadku nowoprzyjętych pacjentów informacji udziela lekarz dyżurny. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

5. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

6. Oddział promuje karmienie naturalne. Dokarmianie noworodków odbywa się za zgodą lekarza, po wcześniejszym ustaleniu wskazań.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godzina Czynności
600-630  Przyjęcie dyżuru. Raport pielęgniarski.
 630-730  Kąpiel i toaleta noworodków.
 730-900  Porządkowanie sal. Uzupełnianie dokumentacji. Badanie słuchu.
 900-1030  Wizyta lekarska.
 1030-1300  Realizacja zleceń lekarskich. Szczepienie noworodków.
 1300-1400  Wypisy noworodków.
 1400-1800  Edukacja matek. Pomoc w przystawianiu do piersi. Realizacja bieżących zleceń lekarskich.
 1800-500  Przyjęcie dyżuru nocnego. Opieka nad noworodkami w zależności od potrzeb.
 500-600  Wykonanie zleceń lekarskich. Pobieranie badań.


V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Matki wraz z noworodkami w trakcie pobytu nie mogą opuszczać oddziału.

2. W czasie pobytu w oddziale matki nie mogą nosić dzieci na rękach /przemieszczanie noworodka wyłącznie w łóżeczku na kółkach/.

3. Matki nie mogą przygotowywać mieszanek dla noworodków we własnym zakresie.

4. Matki mają obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących pielęgnacji i karmienia noworodków.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez pacjentów innych oddziałów szpitalnych oraz osób chorych na ostre choroby infekcyjne (przeziębienia, grypa, biegunka).

7. Odwiedzający mają obowiązek zakładania butów i fartuchów ochronnych.

8. Personel innych oddziałów szpitalnych w czasie odwiedzin zobowiązany jest do zachowania szczególnego reżimu sanitarnego /buty, fartuchy ochronne, mycie i dezynfekcja rąk/

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku matek oraz wyjmowania z łóżeczek i noszenia dzieci.


VI. Wypis z oddziału.

1. Wypisy noworodków odbywają się codziennie w godzinach od 1300 do 1400.

2. W czasie wypisu, noworodka ubiera pielęgniarka, informuje matkę o konieczności karmienia piersią, podawania witamin oraz o zasadach pielęgnacji dziecka w domu w tym kikuta pępowiny.

3. Matka lub opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór dziecka ze szpitala.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.


VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział Noworodków i Wcześniaków jest oddziałem II stopnia referencji w trójstopniowym systemie opieki neonatologicznej.

Oddział realizuje świadczenia medyczne w zakresie:

 • Opieki nad noworodkiem zdrowym
 • Opieki nad noworodkiem chorym, wcześniakiem, w tym wymagającym intensywnej terapii
 • Profilaktyki zdrowotnej,promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej matek

W strukturze organizacyjnej oddziału znajdują się:

 1. stanowisko resuscytacyjne na trakcie porodowym,
 2. sala dla noworodków wymagających obserwacji,
 3. łóżeczka dla noworodków zdrowych w zintegrowanym systemie opieki nad matką i noworodkiem (tzw. rooming in),
 4. sale intensywnej terapii noworodka z dwoma, w pełni wyposażonymi w nowoczesny sprzęt oraz monitorowanymi stanowiskami,
 5. sala patologii noworodka dla noworodków wymagających leczenia i stałej obserwacji.

Oddział pracuje w systemie rooming-in, co zapewnia nieograniczony kontakt matki i dziecka od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala.
Pracownicy oddziału promują karmienie piersią.

Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych noworodków jak: inkubatory otwarte i zamknięte, respiratory, neo-puff, CPAP, Infant-Flow, pulsoksymetry, oksymetry, kardiomonitory oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia leczenia i pielęgnacji chorych noworodków: pompy infuzyjne, lampy do fototerapii, aparat USG, aparat do przesiewowego badania słuchu.

Personel Oddziału Noworodkowego współpracuje z Personelem Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

Lekarz specjalista neonatolog asystuje na sali porodowej przy każdym porodzie, aby w razie potrzeby podjąć natychmiastową resuscytację nowo narodzonego dziecka.

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarza neonatologa.

Lekarze i pielęgniarki systematycznie podnoszą swoją wiedzę fachową uczestnicząc w licznych szkoleniach, zjazdach, sympozjach neonatologicznych.

Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Patologii i Rozwoju Noworodka.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-355 - ordynator
(18) 3553-356 - pielęgniarka Oddziałowa, sekretariat
(18) 3553-357 - dyżurka lekarska
(18) 3553-358 - dyżurka pielęgniarska
email: noworodki@szpital.gorlice.ibd.pl


 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl