Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Okulistyczny
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Okulistyczny
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Zakres działania
 • Informacje dla pacjentów
 • Kontakt
 • Galeria

Lekarz kierujący oddziałem:
Dr n. med. Piotr Rusek specjalista w zakresie okulistyki

Asystenci:
Lek. med. Joanna Karczewska specjalista w zakresie okulistyki
Lek. med. Emilia Borcz specjalista w zakresie okulistyki
Lek. med. Jakub Koboz specjalista w zakresie okulistyki
Lek. med. Anna Ryś-Wojtas specjalista w zakresie okulistyki
Lek. med. Swietłana Prylepska specjalista w zakresie okulistyki

Rezydenci:
Lek. med. Małgorzata Gula
Lek. med. Joanna Goryca
Lek. med. Tomasz Urbański
Lek. med. Monika Wajhajmer

Pielęgniarka oddziałowa:
Zofia Sarkowicz
lic. piel. spec. w dziedzinie piel. zach

Instrumentariuszki:
mgr Małgorzata Skubis
mgr Grażyna Syrociak
mgr Sylwia Woźniak
lic.pie. Śliwa Małgorzata

Pielęgniarki odcinkowe:
lic. piel. Beata Kłapacz
Mirosława Michalik
lic. piel. Lidia Mucha
lic. piel. Renata Sendecka
Maria Stec
Renata Wałęga
lic. piel. spec. w dziedzinie piel. zach. Blicharz Katarzyna
Piotrowicz Bożena
lic. piel. Krzemińska Weronika
lic. piel. Szura Kinga

Sekretarki medyczne:
mgr Śliwa Anna
Magdalena Wałęga

I. Charakterystyka oddziału.

1.      Oddział Okulistyczny jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2.      W Oddziale znajduje się Izba Przyjęć.

3.      Oddział liczy 15 łóżek w 3 salach 5-łóżkowych z węzłem sanitarnym.

4.      W obrębie oddziału znajduje się sala zabiegowa (operacyjna).

5.      W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać:

a)      z lodówki do przechowywania żywności przez pacjentów, mieszczącej się w kuchence oddziałowej,

b)      z jednej łazienki przystosowanej dla niepełnosprawnych, łazienek przy salach 
      chorych.

6.      Do podstawowych zadań oddziału należy:

a)      leczenie chorób narządu wzroku operacyjne i zachowawcze,

b)      opieka nad pacjentami hospitalizowanymi.

7.      Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

8.      Prace personelu średniego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa będąca bezpośrednią przełożoną personelu pielęgniarskiego podlegająca pielęgniarzowi naczelnemu i lekarzowi kierującemu oddziałem.

Ważne telefony w oddziale|:
a. dyżurka lekarska         18 / 35-53-424
b. dyżurka pielęgniarska         18 / 35-53-423
c. gabinet lekarza kierującego oddziałem    18 / 35-53-426
d. gabinet pielęgniarki oddziałowej      18 / 35-53-425
e. sekretariat      18 / 35-53-451

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2. Za biżuterie, karty płatnicze, pieniądze, papiery wartościowe nie przekazane do depozytu w Izbie Przyjęć personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności.

3. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

4. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL, dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne i skierowanie do Szpitala w przypadku pobytu planowego.

5. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1400 do 2000. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Na sali intensywnego dozoru 1 osoba do jednego pacjenta. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie w godzinach od 1200 do 1400. Nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego
     w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych
      do Zespołu ds. Etyki.

8. Cisza nocna w oddziale trwa od 22:00 do 600. Po godzinie 22:00 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
600 - 900 Zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, śniadanie oraz prace porządkowe.
900 - 1330 Przyjęcia chorych do oddziału, asystowanie przy wizycie lekarskiej, zabiegi diagnostyczne i lecznicze, konsultacje lekarskie.
900- 1300 Zabiegi operacyjne.
1330 - 1400 Obiad.
1400 - 2000 Odwiedziny chorych, zabiegi lecznicze.
1600 - 1830 Zabiegi lecznicze, pielęgnacyjne i prace porządkowe, kolacja.
1830 - 2200 Asystowanie przy wieczornej wizycie, czas do dyspozycji pacjentów, wieczorny obchód sal przez pielęgniarkę.
2200 - 600 Cisza nocna. Czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów.


V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent ma obowiązek poszanowania własności Szpitala (wyposażenie, sprzęt, bielizna).

9. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

10. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

11. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej.

12. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dni robocze w godzinach od 1200 do 1300. Karty informacyjne nie są wysyłane pocztą.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

MISJA NASZEGO ODDZIAŁU:

Dobro pacjenta jest dla nas celem najwyższym.

Bez względu na wiek, płeć, rasę, przekonania religijne pacjentów działania nasze ukierunkowane są na zapewnienie wszystkim w równym stopniu jak najwyższej jakościowo opieki. Dbamy o zapewnienie w maksymalnym stopniu potrzeb bio-psycho-społecznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z chorym i jego najbliższym otoczeniem w kwestii propagowania zdrowego stylu życia,  profilaktyki.

Działania nasze opieramy na sprawdzonych standardach. Pracujemy na sprzęcie wysokiej jakości, systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje. Pacjent jest dla nas równoprawnym partnerem.

ZAKRES DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH:

 • operacje usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (z małego cięcia bez konieczności zakładania szwów), oraz metodą zewnątrztorebkową - obie z implantacją sztucznych, zwijalnych soczewek wewnątrzgałkowych,
 • operacje przeciwjaskrowe (również z użyciem implantu),
 • witrektomia z dostępu tylnego,
 • witrektomia z dostępu tylnego z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny,
 • witrektomia z dostępu tylnego z użyciem sprężonego powietrza,
 • operacje odwarstwionej siatkówki 

Wykonujemy drobne zabiegi okulistyczne:

 • operacje odwinięcia i podwinięcia powiek
 • usuwanie gradówek, brodawek,
 • operacje skrzydlika,
 • naszycie owodni,
 • krioterapia,
 • udrażnianie dróg łzowych,
 • iniekcje okołogałkowe i pozagałkowe

Zajmujemy się leczeniem zachowawczym chorób oczu.

Badamy dzieci urodzone przed czasem w kierunku retinopatii wcześniaczej.

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE:

 • perymetria komputerowa (pole widzenia w diagnostyce jaskry)
 • USG oka w projekcji A i B
 • gonioskopia
 • OCT
 • angiografia fluoresceinowa
 • mikroskopowa ocena komórek śródbłonka rogówki

Oddział liczy 25 łóżek.

Średni czas pobytu: 3 dni

Planowane zabiegi wykonywane są po uprzedniej wizycie kwalifikacyjnej (termin można ustalić telefonicznie). Pacjenci są informowani telefonicznie przez oddział o terminie operacji z 2-3 tygodniowym wyprzedzeniem - obowiązuje lista osób oczekujących. Przypadki nagłe przyjmowane są na bieżąco.

Przy przyjęciu do Oddziału Okulistycznego wymagane jest:

 • skierowanie (od okulisty lub lekarza rodzinnego)
 • kserokopia szczepień p. żółtaczce typu B (zalecane ale nieobowiązkowe) lub badanie HBs
 • dowód ubezpieczenia (zaktualizowana legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, dowód wpłaty ZUS)
 • dowód osobisty lub numer PESEL

Prosimy o zabranie:

 • koszula nocna, piżama
 • przybory toaletowe
 • wykaz ostatnio zażywanych leków i same leki (insuliny, leki internistyczne, hormonalne, krople do oczu)
 • okulary, poprzednie karty informacyjne okulistycznego leczenia szpitalnego
 • elektroniczna karta telefoniczna (aparat TP.S.A. dostępny na piętrze)

Wybierając się do naszego oddziału prosimy o pozytywne nastawienie się do procesu leczenia i zespołu terapeutycznego.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-426 - kierujący oddziałem
(18) 3553-424 - dyżurka lekarska
(18) 3553-425 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-423 - dyżurka pielęgniarska 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl