Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący  Oddziałem:
  lek. Adrian Nowak - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poradnia przyszpitalna poniedziałek od 14.30)

         Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (2000r)

         Absolwent studiów podyplomowych  Szkoły Wyższej im.P.Włodkowica w Płocku z zakresu zarządzania służbą zdrowia - "Menadżer służby zdrowia".(2005-2006r)

         Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu (2008r)

         Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w zakładzie opieki zdrowotnej (2011r)

         Ukończył Studium Prawa Europejskiego w zakresie Zarządzania podmiotem leczniczym. (2012r)

         Ukończył szkolenie w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego (2012r)

         Ukończył szkolenie z zakresu rachunku kosztów, informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji podmiotów leczniczych (2012r)

         Uzyskał certyfikat Project Management Associate IPMA Level D (2013r)

         Ukończył studia podyplomowe " Profesjonalny menadżer placówki medycznej - studia podyplomowe dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w Polsce" Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (2014)

         Studia podyplomowe "Prawo medyczne i bioetyka" Wydział Prawa i Administracji Uniwerstetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016-2017)

         Zastępca Dyrektora ds. medycznych Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach (2010-2017)

Wizytator Centrum Monitorowania Jakości

Pielęgniarka Oddziałowa:
p.o. mgr piel. Beata Jerzak

Asystenci:

lek. Adam Pyzio - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poradnia przyszpitalna wtorki)

lek. Wiesław Orlecki - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, (poradnia przyszpitalna poniedziałki)

lek. Paweł Chochołek - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu (poradnia przyszpitalna piątki)

lek.Paweł Tota- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Maciej Okoniewski- w trakcie specjalizacji

lek. Tomasz Jagła- w trakcie specjalizacji

Fizjoterapeuta:
mgr Ewa Ćwiklik

technik rehabilitacji- Lucjan Poliński

Sekretariat:
Danuta Nowak

Klaudia Augustyn


 Charakterystyka oddziału.

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego  im. H. Klimontowicza.
Oddział liczy 22 łóżka rozmieszczone w 4 salach 3 - łóżkowych, 1 sali 4 – łóżkowej z węzłem sanitarnym.  W oddziale znajdują się: 1 sala wzmożonego nadzoru  4 – łóżkowa oraz 3 sale izolacyjne 1 – łóżkowe z węzłami sanitarnymi .
W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:
a.    dwóch łazienek wyposażonych w prysznic,
b.    łazienek przy każdej sali jednoosobowej oraz sali 4-osobowej.
Do podstawowych zadań oddziału należy:
a.    leczenie chorób narządu ruchu urazowych i nie urazowych – operacyjnie i zachowawczo,
b.    leczenie urazów głowy  operacyjnie i zachowawczo,
c.    diagnostyka, leczenie, pielęgnowanie i rehabilitacja chorych z innymi schorzeniami narządu ruchu,
d.   zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do  aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,
e.     przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.
5.    Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeuty oraz sekretarki medycznej.

6.    Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7.    Ważne telefony w oddziale:

a.    lekarz kierujący oddziałem 18/ 35-53-405;

b.   dyżurka lekarska 18/ 35-53-369;

c.    dyżurka pielęgniarska: 18/ 35-53-469;

d.   telefon dla pacjentów (do kontaktu z rodziną, bez możliwości rozmów „wychodzących”) 18 35 53 435;

e.    sekretariat 18/ 35-53-267;

II.    Przyjęcie chorego do oddziału.

1.    Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

a.    zapoznany z topografią oddziału,

b.    zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,

c.    poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,

d.   poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2.    Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3.    Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL .

4.    Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających..

III. Pobyt w oddziale.

1.    W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach   od 1400  do 1700. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Na sali pooperacyjnej odwiedziny tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.Ze względu na pandemię COVID-19 odwiedziny wstrzymane do odwołania!

2.    Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3.    Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej   12 roku życia.

4.    Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący.

5.    Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6.    Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych       w sali chorych.

7.    Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc      w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8.    Cisza nocna w oddziale trwa od 2200  do 600. Po godzinie 2200 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny

Czynności

700 – 730

Przyjęcie dyżuru. Raport pielęgniarski i lekarski.

645 – 720

Wizyta lekarska kierujący oddziałem oraz lekarz prowadzący i ustalenie zleceń na dzień bieżący.

750 – 830

Opatrunki, badania diagnostyczne, śniadanie, prace porządkowe.

800 – 1430

Zabiegi operacyjne, zabiegi pielęgnacyjne, rehabilitacja, prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisy z oddziału.

1300 – 1330

Obiad.

1400 – 1700

Odwiedziny chorych, realizacja zleceń lekarskich.

1700 – 1800

Kolacja. Przyjęcie nowych chorych do zabiegów planowych.

1800 – 1900

Sporządzanie raportu dziennego i przekazanie dyżuru zmianie nocnej.

1900 – 1930

Wieczorna wizyta lekarska.

2200 – 600

Cisza nocna, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

 1. 1.  Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

  2.    Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

  3.    Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

  4.    Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

  5.    Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych  i grzewczych.

  6.    Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

  7.    Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

  8.    Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

  9.    Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

  10.    Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych  nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów. W sali pooperacyjnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

  11.    Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

  12.    Pacjent zobowiązany jest do noszenia opaski identyfikacyjnej (założonej w chwili przyjęcia do szpitala), oraz do niezwłocznego zgłoszenia personelowi oddziału jej zniszczenia lub zagubienia- celem założenia nowej.

   

  II.     Wypis z oddziału.

  1.    Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w dyżurce lekarskiej  w dni robocze od  800 do 1400 lub w sekretariacie oddziału.

  2.    Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta oraz NIP zakładu pracy. Konieczność wystawienia zaświadczenia o pobycie w szpitalu, zwolnienia z zajęć szkolnych, opiekun dziecka zgłasza lekarzowi najpóźniej w dniu wypisu ze Szpitala.

  3.    Kserokopia dokumentacji dostępna po wypełnieniu odpowiedniego wniosku. Pierwsza kopia dokumentacji dostępna niedopłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłaty za każdą kolejną kopię dokumentacji ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.


  III.Uwagi ogólne. 

  1.    W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie  poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

  2.    Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

  3.    Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu  procedurami, standardami i instrukcjami.

  4.    Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział znajduje się na III. piętrze głównego budynku szpitala.

Do planowych zabiegów umów się na termin, najlepiej dzień wcześniej przed przyjęciem zadzwoń potwierdzić swoje przyjęcie.

Zabierz ze sobą:

 • skierowanie do szpitala
 • dowód osobisty,
 • potwierdzenie prawa do świadczeń gwarantowanych, jeśli system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń
 • wszystkie niezbędne wyniki badań, zdjęcia radiologiczne!, poprzednie karty informacyjne ze szpitala, informacje od lekarza POZ o dotychczasowym leczeniu , stosowanych lekach ewentualnie konsultację specjalistyczną jeśli jesteś leczony  przez specjaliste np kardiologa, diabetologa, reumatologa z określeniem modyfikacji leków w okresie okołozabiegowym
 • na karteczce wykaz ostatnio zażywanych leków,
 • zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko żółtaczce, ( szczepienie jest zalecane)
 • przybory osobiste (pasta i szczoteczka do zębów, ręczniki, pidżama, bielizna osobista, pantofle, chusteczki higieniczne)
 • pozytywne nastawienie i optymizm!!!!

Oddział świadczy bogate spektrum zabiegów operacyjnych w tym zabiegi artroskopowe, zabiegi endoprotezoplastyki pierwotne i rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych. Dysponuje nowoczesnymi metodami operacyjnymi (implanty firmy Stryker, ChM, Medgal, Evolutis, Synthes)

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3527-510 - fax w oddziale
(18) 3553-405 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-481 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-369 - dyżurka lekarska
(18) 3553-469 - dyżurka pielęgniarska
(18) 3553-267 - sekretariat

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl