Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Psychiatryczny
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Psychiatryczny
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący oddziałem:
lek. Piotr Zalitacz - specjalista psychiatra

Z-ca kierującego oddziałem:
lek. Małgorzata Pruchnicka-Bukowska - specjalista psychiatra

Asystenci:                                                                                                                                        
lek. Anna Marchut - specjalista psychiatra
lek. Tomasz Myśliwiec - specjalista psychiatra
lek. Magdalena Sobańska - specjalista psychiatra
lek. Patrycja Orchel - specjalista psychiatra                                                                                                                                                                                                                  
lek. Katarzyna Janusz - Dziurdzik - rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii
lek. Justyna Sobczak - Panek - rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii
lek. Natalia Śmierciak - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Ewa Rąpała

Psycholodzy:
dr Jan Załęski - psycholog kliniczny
mgr Krystyna Zając - psycholog kliniczny II stopnia
mgr Tomasz Bukowski
mgr Małgorzata Mróz

Terapeuci zajęciowi:
mgr Wirginia Skiba
Gabriela Krauze-Dyląg

Specjalista terapii uzależnień:
mgr Krystyna Jawień-Warzecha

Starszy statystyk medyczny:
mgr Marta Mika
Katarzyna Stępień

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
Tel. 664 083 310
e-mail:  m.zielinski@rpp.gov.pl

 

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Psychiatrii jest podstawową komórką organizacyjną, leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 60 łóżek rozmieszczone jest w 3 odcinkach: odcinek A - ściśle nadzorowany, odcinek B - zamknięty i odcinek C - otwarty. Pokoje pacjentów są 4-osobowe (6 sal), 3-osobowe (10 sal) 2-osobowe (4 sale), oraz 1-osobowe (2 sale).

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. świetlicy,

 2. telewizji,

 3. pracowni terapeutycznej dla pacjentów odcinka B i C,

 4. sali gimnastycznej dla pacjentów odcinka C,

 5. pracowni terapeutycznej, w której to prowadzone są zajęcia kulinarne, wyrób rękodzieł, trening higieniczny, zajęcia relaksacyjne,

 6. łazienek na każdym odcinku oddziału oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych – na odcinku B,

 7. telefonu stacjonarnego znajdującego się na korytarzu.

4. Ponadto pacjenci odcinka B Oddziału Psychiatrii mogą codziennie (w zależności od warunków atmosferycznych) uczestniczyć w spacerze nadzorowanym przez dwóch terapeutów.

5. W głównym korytarzu oddziału znajduje się toaleta dla odwiedzających i opiekunów pacjentów.

6. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacji psychiatrycznej,

 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

 3. prowadzenie dwa razy w tygodniu psychologicznych grup terapeutycznych dla pacjentów
  z zaburzeniami schizofrenicznymi i schizofrenopodobnymi oraz dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi,

 4. zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,

 5. przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

7. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, psychologów i sekretarek medycznych.

8. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

9. Ważne telefony w oddziale:

 1. kierujący oddziałem (018) 3553-344;

 2. z-ca kierującego oddziałem (018) 3553-277;

 3. dyżurka lekarska obserwacyjna odcinek A (018) 3553-404;

 4. dyżurka lekarska obserwacyjna odcinek B (018) 3553-342;

 5. dyżurka lekarska obserwacyjna odcinek C (018) 3553-276;

 6. dyżurka lekarska ogólna 018/ 3553-345;

 7. pielęgniarka oddziałowa (018) 3553-346;

 8. dyżurka pielęgniarska odcinek A (018) 3553-403;

 9. dyżurka pielęgniarska odcinek B (018) 3553-274;

 10. dyżurka pielęgniarska odcinek C (018) 3553-343;

 11. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-277;

 12. sekretariat (018) 3553-401;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Przy przyjęciu do oddziału pacjent powinien mieć skierowanie, aktualny dowód ubezpieczenia, dowód osobisty. Podczas przyjęcia osób ubezwłasnowolnionych powinien być obecny opiekun prawny, posiadający przy sobie postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu wraz
z postanowieniem Sądu Rodzinnego o ustanowieniu go opiekunem prawnym pacjenta.

2. W wyjątkowych przypadkach pacjent przyjmowany jest bez skierowania, po uprzednim zbadaniu przez lekarza dyżurnego, który stwierdza konieczność hospitalizacji.

3. Pacjenci przyjmowanie do oddziału bez zgody informowani są o trybie przyjęcia zgodnie
z art. 23 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

4. Pacjent podczas przyjęcia zostaje:

 1. poinformowany o możliwości oddania do depozytu pieniędzy i rzeczy wartościowych za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie, oddział nie ponosi odpowiedzialności,

 2. poinformowany o możliwości oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub pozostawienie w przeznaczonych do tego celu szafach na poszczególnych odcinkach,

 3. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem).

5. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę i pantofle.

6. Przy przyjęciu personel sprawdza rzeczy pacjenta. Wykluczone jest posiadanie niebezpiecznych
i ostrych narzędzi oraz leków. Na odcinku A i B dodatkowo zabrania się posiadania pasków, sznurówek itp.

7. Przy przyjęciu lekarz może zlecić wykonanie pacjentowi badania alkomatem.

8. Pacjent i/lub opiekun pacjenta po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,

 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami Pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,

 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,

 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

  Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.), a także w przypadku pogorszenia stanu zdrowia tak, że wymaga on przeniesienia na inny odcinek, to odpowiedzialną za zabezpieczenie tych rzeczy jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

 1. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale

  zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. Odwiedziny w Oddziale Psychiatrycznym odbywają się na odcinku B i C. W przypadku pacjentów hospitalizowanych na odcinku A odwiedziny wymagają każdorazowo zgody lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 12:30 do 1900 a w dni świąteczne od godz. 10:00 do 18:00. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Odradza się wizyt na oddziale dzieci do lat 12. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

3. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów
w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

4. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału
i za jego zgodą.

6. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

7. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

8. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi/opiekunowi ustawowemu pacjenta lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący/dyżurny.
W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

9. Cisza nocna w oddziale trwa od 22:00 do 6:00. Po godzinie 22:00 drzwi na oddział są zamykane.

10. W przypadku oddalenia się pacjenta z oddziału, pacjent zostaje natychmiast wypisany, a lekarz dyżurny powiadamia o tym fakcie rodzinę, w razie potrzeby policję.

11. Na oddział nie wolno wnosić alkoholu, narkotyków, leków i innych środków odurzających oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

12. Na odcinku A i B obowiązuje noszenie piżamy, drzwi są zamknięte.

Szczegółowy plan przemieszczania się pacjentów:

 1. Każdy pacjent odcinka A lub B ma prawo do wykonania co najmniej jednej rozmowy telefonicznej w ciągu dnia z telefonu znajdującego się na korytarzu. Udaje się tam pod opieką jednej osoby personelu.

 1. Przemieszczanie się pacjentów pomiędzy odcinkami następuje na polecenie kierującego

  oddziałem, lekarza dyżurnego, po odnotowaniu tego w stosownej dokumentacji.

 1. Niektórzy z pacjentów odcinka C korzystają z „wolnych wyjść” (samodzielne wyjścia poza oddział) w godzinach od 13 do 17. Wolne wyjścia ordynuje lekarz kierujący oddziałem, lekarz dyżurny, lekarz do tego uprawniony.

 1. Spacery pacjentów z odcinka B albo ich udział w zajęciach pracowni plastycznej, sali

  gimnastycznej możliwe są jedynie pod opieką dwóch osób personelu. Lista osób korzystających
  z tych zajęć musi być każdorazowo zatwierdzana przez kierującego oddziałem, lekarza dyżurnego w stosownej dokumentacji.

 2. Zakupy w kiosku szpitalnym realizowane mogą być przez pacjentów odcinka B pod opieką dwóch osób personelu na zasadach wymienionych w pkt. 4.

 3. Przepustki dla pacjentów wyznaczane są przez kierującego oddziałem, lekarza dyżurnego.

 4. W sytuacji samowolnego opuszczenia oddziału przez pacjenta, o zaistniałym fakcie powinien niezwłocznie zostać powiadomiony kierujący oddziałem, lekarz dyżurny, którzy decydują
  o kolejnych podejmowanych czynnościach.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny

Czynności

600 - 730

Toalety poranne, porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty, przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, realizacja stałych zleceń lekarskich.

730 - 800

Pomiar parametrów życiowych, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.

800 - 900

Śniadanie. Podanie leków.

900 - 1000

Wizyta lekarska.

1000 - 1200

Zajęcia grupy terapeutycznej, indywidualne rozmowy (lekarz, pielęgniarka, psycholog), zajęcia w pracowni terapii, zajęcia w sali gimnastycznej, relaksacja, spacery grupowe, konsultacje, realizacja stałych zleceń lekarskich, wykonywanie zleconych badań.

1200 - 1300

Obiad i czas wolny.

1330 - 1430

Rozmowy indywidualne (lekarz, pielęgniarka, psycholog). Zajęcia w sali gimnastycznej.

1430 - 1700

Czas wolny.

1700 - 1800

Kolacja.

1800 - 1830

Edukacja pacjentów.

1800 - 1900

Czas do dyspozycji pacjentów, toaleta wieczorna.

1900 - 2000

Wieczorna wizyta lekarska.

2000 -

2200

Realizacja zleceń lekarskich.

2200 - 600

Cisza nocna.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej
i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

4. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

5. Pacjent jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach prowadzonych w oddziale.

6. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

7. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów
i personelu Szpitala.

8. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

9. W wyjątkowych sytuacjach pacjenci oddziału mogą palić tytoń w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów. Na odcinku A obowiązuje zakaz posiadania i korzystania z telefonów komórkowych.

11. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga stałego przebywania w łóżku, to proponujemy przyjmowanie odwiedzających w świetlicy dla pacjentów.

12. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu w godzinach od 1200 do 1435 lub w kolejne dni robocze od 700 do 1435.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest, raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie
z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział Psychiatryczny mieści się na pierwszym piętrze "starego" Szpitala Powiatowego. Powierzchnia użytkowa to 1800 m2.

Oddział liczy 53 łóżek,na 21 salach 1-4 łóżkowych. Na jedno łóżko przypada 7m2 powierzchni. Oddział rozmieszczony jest w 3 samodzielnych odcinkach A, B, C.

Od dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego - Dz.U.2018.2475).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do lekarzy kierujących pacjentów do Oddziału  o stosowanie aktualnego wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

Pliki do pobrania

ODCINEK "A"
 "Obserwacyjny", 10-łóżkowy. Trafiają tutaj pacjenci w stanie ostrej psychozy, z tendencjami samobójczymi.

ODCINEK "B"
Oddział zamknięty 21 łóżek, gdzie trafiają pacjenci wymagający nadzoru, których stan psychiczny nie pozwala na pobyt na odcinku otwartym.

ODCINEK "C"
Pacjenci mają swobodę komunikowania się z otoczeniem. Tutaj mieści się również Oddział Leczenia Alkoholowych Zaburzeń Abstynencyjnych 10-łóżkowy z własnym programem terapeutycznym.
W oddziale pacjenci maja do dyspozycji salę gimnastyczną, świetlicą, sala terapeutyczna, Na każdym z Pododdziałów palarnia z własną wentylacją.

W oddziale pracuje 33 pielęgniarki i 5 sanitariuszy.
Zadaniem Oddziału jest diagnostyka, terapia i wczesna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach całodobowych. Oddział ściśle współpracuje z Dziennym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Chorych Psychicznie w Gorlicach oraz Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.

Oddział "przyjazny" pacjentom poprzez system "otwartych drzwi". Posiada dobre zaplecze diagnostyczne - na miejscu tomograf, rentgen, wysokospecjalistyczne laboratorium.

Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu psychoz endogennych, depresji lekoopornych. Wdrożony jest program profilaktyki nawrotów, fototerapia, terapia elektrowstrząsowa, leczenie litem.

Rocznie leczonych jest około 900 pacjentów. Oddział jest wspierany przez Gorlickie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii.
Oddział jest organizatorem corocznych "Wiosennych Spotkań z Depresją" w Krynicy.

Oddział od wielu lat uczestniczy w programach badawczych innowacyjnych leków znajdujących zastosowanie w psychiatrii.

Zakres działania

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala  
(18) 3526-046 - fax szpitalny  
(18) 3553-344 - lekarz kierujący oddziałem  
(18) 3553-345 - dyżurka lekarska  
(18) 3553-346 - pielęgniarka oddziałowa  
(18) 3553-403 - dyżurka pielęgniarska odcinek A  
(18) 3553-274 - dyżurka pielęgniarska odcinek B  
(18) 3553-343 - dyżurka pielęgniarska odcinek C  
(18) 3553-401 - sekretariat  
adres e-mail: psychiatria@szpital.gorlice.ibd.pl 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl