Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. Piotr Zalitacz - specjalista psychiatra

Z-ca Kierującego:
lek. med. Małgorzata Pruchnicka-Bukowska - specjalista psychiatra

Asystent:
lek. med. Anna Marchut - lekarz psychiatra

Specjaliści Terapii Uzależnień:
mgr Krystyna Jawień-Warzecha

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Leczenia Alkoholowych Zaburzeń Abstynencyjnych jest podstawową komórką organizacyjną, leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego
im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 15 łóżek rozmieszczonych w pięciu salach.

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. świetlicy,

 2. telewizji,

 3. łazienek męskiej, damskiej wyposażonych w umywalki, kabiny prysznicowe oraz toalety,

 4. telefonu stacjonarnego.

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacji psychiatrycznej,

 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

 3. działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin pacjentów,

 4. przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, psychologa i sekretarek medycznych.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7. Ważne telefony w oddziale:

 1. kierujący oddziałem (018) 3553-344;

 2. z-ca kierującego oddziałem (018) 3553-345;

 3. dyżurka obserwacyjna (018) 3553-274;

 4. dyżurka lekarska ogólna (018) 3553-345;

 5. pielęgniarka oddziałowa (018) 3553-346;

 6. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-277;

 7. sekretariat (018) 3553-401;


II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Przy przyjęciu do oddziału pacjent powinien mieć skierowanie, aktualny dowód ubezpieczenia, dowód osobisty.

2. W wyjątkowych przypadkach pacjent przyjmowany jest bez skierowania, po uprzednim zbadaniu przez lekarza dyżurnego, który stwierdza konieczność hospitalizacji.

3. Pacjent podczas przyjęcia zostaje:

 1. poinformowany o możliwości oddania do depozytu pieniędzy i rzeczy wartościowych; za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie, oddział nie ponosi odpowiedzialności,

 2. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych,

 3. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem),

4. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe i pantofle.

5. Przy przyjęciu personel sprawdza rzeczy pacjenta w uzasadnionych przypadkach: wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjenta. Kontrola odbywa się z poszanowaniem praw pacjenta. Wykluczone jest posiadanie niebezpiecznych i ostrych narzędzi oraz leków.

6. Przy przyjęciu lekarz zleca wykonanie pacjentowi badania alkomatem.

7. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,

 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami Pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,

 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,

 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

8. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

9. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.


III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 12:30 do 19:00, a w dni świąteczne od godz. 10:00 do 18:00. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Odradza się wizyt na oddziale dzieci do lat 12. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

5. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi / opiekunowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący / dyżurny. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

7. W przypadku oddalenia się pacjenta z oddziału, pacjent zostaje natychmiast wypisany, a lekarz dyżurny powiadamia o tym fakcie rodzinę, w razie potrzeby policję.

8. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

9. Cisza nocna w oddziale trwa od 22:00 do 6:00. Po godzinie 22:00 drzwi na oddział mogą być zamykane.


IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny

Czynności

600 - 730

Toalety poranne, porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty, przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych, realizacja stałych zleceń lekarskich.

730 - 800

Pomiar parametrów życiowych, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.

800 - 900

Śniadanie. Podanie leków.

900 - 1000

Wizyta lekarska.

1000 - 1030

Rozmowy indywidualne. Konsultacje, realizacja stałych zleceń lekarskich, wykonywanie zleconych badań.

1030 - 1200

Zajęcia grupy edukacyjnej.

1200 - 1300

Obiad i czas wolny.

1330 - 1430

Filmy edukacyjne.

1430 - 1700

Czas do dyspozycji pacjentów.

1700 - 1800

Kolacja. Miting w Centrum Terapii Uzależnień (środa).

1800 - 1900

Czas do dyspozycji pacjentów, toaleta wieczorna.

1900 - 2000

Wieczorna wizyta lekarska.

2000 - 2200

Realizacja zleceń lekarskich.

2200 - 600

Cisza nocna.


V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Na oddział nie wolno wnosić alkoholu, narkotyków, leków i innych środków odurzających oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent jest zobowiązany do brania udziału w zajęciach prowadzonych w oddziale.

8. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

9. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

10. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

11. W wyjątkowych sytuacjach pacjenci oddziału mogą palić tytoń w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.

12. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.

13. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.


VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu w godzinach od 12:00 do 14:35 lub w kolejne dni robocze od 7:00 do 14:35.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.


VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest, raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Informacje dla pacjentów

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) znajduje się na terenie "starego szpitala", w obrębie Oddziału Psychiatrii i posiada 10 łóżek.

Leczeni są tu pacjenci z objawami alkoholowych  zespołów abstynencyjnych. O przyjęciu decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrii, w oparciu o stan faktyczny chorego. Oddział przyjmuje pacjentów z zespołami abstynencyjnymi alkoholowymi, mieszanymi (alkohol+leki). Oddział może również na mocy kontraktu z NFZ przyjąć pacjentów upojonych, bez zagrożenia życia, po długim ciągu alkoholowym, którzy mają problem z przerwaniem ciągu - zawsze na podstawie ostatecznej decyzji lekarza dyżurnego Izby Przyjęć Oddziału Psychiatrii.

OLAZA w zasadzie nie przyjmuje pacjentów w stanie upojenia alkoholowego chyba, że na podstawie wywiadu, oraz mając na uwadze długi ciąg alkoholowy można oczekiwać, iż po wytrzeźwieniu pacjent rozwinie objawy abstynencyjne, napady drgawkowe oraz majaczenie alkoholowe.

OLAZA nie przyjmuje pacjentów pijanych, agresywnych, po awanturach domowych.

Pobyt w Oddziale trwa zazwyczaj 8-10 dni, w przypadku powikłań może się wydłużyć do 10 dni. Zasadniczym celem leczenia jest umożliwienie pacjentowi, który musi lub chce przerwać picie bezpiecznego i humanitarnego przejścia okresu odstawienia, który może być niebezpieczny dla zdrowia i życia.

Pobyt w Oddziale jest z reguły wstępnym, w którym pacjent jest motywowany, a następnie kierowany do dalszego leczenia odwykowego. Szczególną opieką otaczamy rodziny pacjentów, udzielając szczegółowej informacji o problemie alkoholowym, oraz kierując do WOTUW-u celem podjęcia terapii współuzależnienia.

Terapia.
Leczenie alkoholowych i mieszanych zespołów abstynencyjnych jest głównie leczeniem farmakologicznym. Dodatkowo w Oddziale prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne rozmowy z terapeutą, mające na celu motywować pacjentów do dalszej terapii uzależnienia. Opieką otoczone są też rodziny chorych, które uzyskują informację o problemie współuzależnienia, oraz możliwej pomocy w innych placówkach WOTUW-u.

Kontakt

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl