Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Rehabilitacji Leczniczej, pododdział rehabilitacji neurologicznej
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Rehabilitacji Leczniczej, pododdział rehabilitacji neurologicznej
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący oddziałem:
Słodek Ireneusz - lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Wacek - Rzepiela Agnieszka

Asystenci:
Warchał Wiesława - lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
Goździewicz - Przybyłowicz Wiesława - lekarz neurolog
Tomasz Majcher - w trakcie specjalizacji z rehabilitacji leczniczej

Pielęgniarki:
Białoń Marta
lic. piel. Brach Lucyna
Brach Beata
Dudek Danuta
lic. piel.Kosiba Wanda
Lenard Magadalena
Osikowicz Bożena
Skoczeń Barbara - specjalista w dziedzinie piel. zachowaw.
Smoła Jadwiga
Sobczak Bożena
Tomalska Wioletta


Rehabilitanci:
mgr Barzyk Sylwia
mgr Grępka Łukasz
mgr Plato Marek
mgr Podsadowska Anna
Kukuła Renata
Michalik Agnieszka
Stępień Małgorzata

Masażysta:
technik masażysta Polak Grzegorz

Psycholog:
mgr Joanna Myśliwiec

Neurologopeda:
mgr Szydłowska-Diduch Ewelina

Terapeuci zajęciowi:
Danuta Sikora

Statystyk medyczny:
Wal Lucjan

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 34 łóżka rozmieszczonych w 9 salach, pokoje pacjentów są 3-6 osobowe (8 sal), oraz 2-osobowe (1 sala).

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. świetlicy w której znajduje się telewizor, odtwarzacz wideo, pomoce do terapii zajęciowej,
 2. lodówki do przechowywania żywności przez pacjentów,
 3. z jednej łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch toalet wraz z kabinami prysznicowymi,
 4. telefonu stacjonarnego znajdującego się na korytarzu.

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. udzielanie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej,
 2. wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego,
 3. przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym,
 4. ograniczenie powstałych deficytów lub niepełnosprawności na skutek przebytego udaru mózgu lub urazu,
 5. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 6. przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeutów oraz statystyka medycznego.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7. Ważne telefony w oddziale:

 1. gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem (018) 3553-347;
 2. gabinet oddziałowej (018) 3553-349;
 3. dyżurka lekarska, sekretariat (018) 3553-365;
 4. dyżurka pielęgniarska (018) 3553-348;
 5. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-473;
 6. gabinet elektroterapii (018) 3553-374;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent i/lub opiekun dziecka po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) do magazynu rzeczy chorych,
 3. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 4. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 5. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala,
 6. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem).

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: skierowanie, aktualną dokumentacje medyczną lub kopię potwierdzającą rozpoznanie, przybory toaletowe, piżamę, obuwie antypoślizgowe, ubrania do ćwiczeń, posiadane zaopatrzenie do ortopedyczne oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne, osoby pracujące NIP zakładu pracy i NIP własny.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 1500 do 1900 a w sobotę i niedzielę od godz. 1300 do 1900. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innych chorych.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący w dni powszednie w godzinach od 1000 do 1200 w dni wolne od pracy, bądź godziny inne od sugerowanych - lekarz dyżurny może udzielić informacji dotyczących pacjentów nowoprzyjętych. 
W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8. Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 600. Po godzinie 2200 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godzina Czynności
600 - 700 Pomiar parametrów życiowych, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,
700 - 800 Czynności higieniczno-prządkowe, realizacja zleceń.
800 - 815 Śniadanie. Dystrybucja posiłków, karmienie chorych, podawanie leków.
815 - 900 Wizyta lekarska.
900 - 1200 Przyjmowanie i realizacja zleceń lekarskich, konsultacje. Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału. Zabiegi rehabilitacyjne zaplanowane u chorych.
1200 - 1300 Obiad. Dystrybucja posiłków, karmienie chorych, podawanie leków.
1300 - 1430 Zabiegi rehabilitacyjne zaplanowane u chorych.
1430 - 1600 Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Bieżąca realizacja świadczeń zdrowotnych.
1600 - 1700 Pomiar parametrów życiowych, Czynności porządkowe.
1700 - 1800 Kolacja. Dystrybucja posiłków, karmienie chorych.
1800 - 1915 Wieczorna wizyta lekarska.
1915 - 2000 Wykonanie zleceń leczniczych i pielęgnacyjnych.
2000 - 2200 Toalety chorych, uporządkowanie i wietrzenie sal, przygotowanie pacjentów do snu, realizacja bieżących zleceń.
2200 - 600 Cisza nocna. Czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga stałego przebywania w łóżku, to proponujemy przyjmowanie odwiedzających w świetlicy dla pacjentów.

11. Korzystanie przez pacjentów (osoby odwiedzające) z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej.

12. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dni robocze od 700 do 1435.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Skierowanie

Zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego musi być wystawiane przez lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, intensywnej terapii, wewnętrznych.

Lekarzy poradni: rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych rodzajów rehabilitacji zostaje przeprowadzona na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta i dysfunkcji układu ruchu.

ZASADY KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO REHABILITIACJI W WARUNKACH STACJONARNYCH w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej (tutaj)

Skierowanie do Oddziału (tutaj)


Świadczenia obejmują: udzielanie świadczeń mających na celu przywrócenie choremu utraconych sprawności, podjęcie działań zapobiegających stracone sprawności, przyspieszenie wytworzenia zastępczych mechanizmów kompensacyjnych w przypadku powstania trwałych uszkodzeń morfologicznych – realizowanych przy zastosowaniu określonych metod i technik.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych.
Rehabilitacja neurologiczna w warunkach oddziału stacjonarnego.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego jest: wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Celem rehabilitacji neurologiocznej w warunkach oddziału stacjonarnego jest: wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji układu nerwowego spowodowanych ostrym incydentem mózgowym, urazem OUN lub będących skutkiem wykonywanego zabiegu operacyjnego na OUN, przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-347 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-365 - gabinet lekarski
(18) 3553-349 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-348 - dyżurka pielęgniarska
(18) 3553-360 - sekretariat 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl