Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. med. Monika Sikorska-Górecka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, pediatra

Z-ca Kierującego Oddziałem:
lek. med. Danuta Małecka-Tomasik - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Asystenci:
lek. med. Ryszard Bobik - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Larysa Prylepska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Justyna Gruca-Jeżak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Danuta Biernacja - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
lek. med. Wacław Dzieżyc - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
lek. med. Wojciech Oberc - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Dorota Krzyżak-Pietrzykiewicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. med. Bogusława Gogola - anestezjolog
lek. med. Barbara Harmata - anestezjolog
lek. med. Elżbieta Deć - anestezjolog

Rezydenci:
lek. med. Katarzyna Polińska-Szewczyk
lek. med. Joanna Dąbrowska

Pielęgniarka Oddziałowa:
lic. piel. Ewa Belczyk - spec. w dziedzinie piel. anest. i int. terapii

Pielęgniarki:

Intensywna Terapia
lic. piel. Władysława Lepak - specj.w dziedzinie piel. anest. I int. Terapii
lic. piel. Edyta Markowicz
lic. piel. Grażyna Leszczyńska
lic. piel. Iwona Pasterska
piel. Barbara Jamro - specj. W dziedzinie piel. anest. I int. Terapii
piel. Irena Bara
piel. Maria Czech
piel. Teresa Moroń
piel. Bożena Piotrowicz
piel. Krysyna Rozmus – specj. W dziedzinie piel.anest. I int. Terapii
piel. Barbara Pikusa
piel. Marta Marszał
piel. Anna Rejkowska – specj. W dziedzinie piel. anest. I inte.terapii

Anestezjologia
mgr. piel. Agata Dyląg – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. Terapii
lic. piel. Anna Tumidajska – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. Terapii
lic. piel. Maria Kosiba – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. terapii
lic. piel. Agnieszka Rządca – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. terapii
lic. piel. Elżbieta Solarz – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. Terapii
lic. piel. Alicja Labut
piel. Beata Dec – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. Terapii
piel. Ewa Kowal – specj. W dziedzinie piel. anest. I int. terapii
piel. Władysława Kubala
piel. Maria Klimczak
piel. Małgorzata Bobik
piel. Teresa Ligęzowska

Statystyk medyczny:

Aleksandra Król

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 6 łóżek rozmieszczonych w dwóch salach.

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. leczenie i opieka nad chorymi w stanie zagrożenia życia,
 2. uczestnictwo i pomoc w RKO na innych oddziałach,
 3. wykonywanie wkłuć centralnych,
 4. znieczulanie pacjentów do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
 5. opieka pooperacyjna.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeuty oraz sekretarki medycznej.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6. Ważne telefony w oddziale:

 1. dyżurka lekarska 018/ 35-53-447;
 2. dyżurka pielęgniarska 018/ 35-53-455; 
 3. sekretariat 018/ 35-53-288;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Opiekun pacjenta leczonego w oddziale zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o istnieniu Księgi Uwag i Wniosków, w której może wyrażać swoje opinie,
 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala,

2. Jeśli zdarzy się, że wraz z pacjentem na oddział trafią jakieś rzeczy wartościowe (np. biżuteria, dokumenty itp.) to odpowiedzialną za ich zabezpieczenie jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Opiekun pacjenta powinien dostarczyć dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne, przybory toaletowe .

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. Odwiedziny w oddziale odbywają się w godz. 1300 - 1600 za zgodą lekarza. . U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi, opiekunowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący codziennie. Nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent/opiekun chorego, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
700 - 730 Przyjęcie dyżuru. Raport pielęgniarski.
730 - 900 Toaleta chorych. Porządkowanie sal.
900 - 1000 Wizyta lekarska i ustalenie zleceń na dzień bieżący.
1000 - 1800 Wykonywanie zleceń lekarskich. Pielęgnowanie chorych. Konsultacje lekarzy specjalistów. Badania TK, USG, RTG, Bronchoskopia i inne. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych. Przygotowanie chorych do zabiegu i transport na Blok Operacyjny. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Dezynfekcja i przygotowanie sprzętu do sterylizacji.
1800 - 1900 Pisanie raportu dziennego. Przekazanie dyżuru zmianie nocnej.
1900 – 2200 Realizacja zleceń lekarskich, zabiegi pielęgnacyjne, opatrunki,
2200 – 700 Cisza nocna, realizacja stałych zleceń, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale. Pisanie raportu nocnego.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent/opiekun ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent/opiekun jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta

3. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

4. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

5. Pacjent oraz rodzina pacjenta ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno– terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

6. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu szpitala.

7. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

8. Korzystanie przez pacjentów i odwiedzających z telefonów komórkowych na sali chorych jest zabronione, ponieważ może zakłócać działania aparatury medycznej.

9. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie pacjenta.

10. Odwiedzający przed wejściem na salę chorych muszą umyć i zdezynfekować ręce, nałożyć fartuch i buty ochronne (po wyjściu z sali odzież ochronną wyrzucić do kosza z czerwonym workiem) oraz ponownie umyć i zdezynfekować ręce. Przy reżimie sanitarnym dodatkowo nałożyć maseczkę i odwiedziny skrócić do kilku minut.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dni robocze od 800 do 1400.

2. Chorym pracującym nie wysyła się zawiadomienia do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zaświadczenia o niezdolności do pracy (ZUS-ZLA) niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Informacje dla pacjentów

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach posiada 6 łóżek.

Oddział wyposażony jest w nowoczesny, jednolity sprzęt monitorujący, respiratory do prowadzenia wentylacji, również w systemie nieinwazyjnym, pompy strzykawkowe, żywieniowe oraz do prowadzenia znieczulenia w systemie PCA. Oddział posiada w swym wyposażeniu bronchofiberoskop, aparat do USG, aparat do hemofiltracji oraz aparaturę do małoinwazyjnego oraz inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego. Rocznie leczonych jest ponad 180 pacjentów.

Świadczenia z zakresu anestezjologii udzielane są w oddanym do użytku w listopadzie 2011r. nowym bloku operacyjnym, na który składają się 4 sale operacyjne oraz 4 stanowiska nadzoru pooperacyjnego. Prowadzone są również znieczulenia do zabiegów okulistycznych oraz położniczo - ginekologicznych, które odbywają się poza blokiem operacyjnym. Świadczenia z zakresu anestezjologii obejmują wszystkie typy znieczuleń ogólnych i przewodowych z zachowaniem najwyższych standardów nadzoru i bezpieczeństwa.

Rocznie wykonywanych jest około 3400 znieczuleń.

Telefony kontaktowe:
(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-460 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-447 - dyżurka lekarska
(18) 3553-298 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-455 - punkt pielęgniarski
(18) 3553-288 - sekretariat


 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl