Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym oraz Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologicznym oraz Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek.med. Łapiński Andrzej – specj. chirurgii ogólnej, specj.chirurgii onkologicznej,

Pielęgniarka Oddziałowa:
 mgr piel. Mąka Małgorzata - specj. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Asystenci:

lek.med. Sikora Marian - z-ca kierującego oddziałem - specj. chirurgii ogólnej,
lek.med. Szymańska Dorota - specj. chirurgii ogólnej, specj. chirurgii onkologicznej
lek.med. Dynda-Leśniak Kazimiera - specj. chirurgii dziecięcej
lek.med. Marszałek Marcin - specj.chirurgii ogólnej
lek.med. Galas-Bösch Jolanta - specj.  chirurgii ogólnej   
dr n.med. Rachel Franciszek - specj. chirurgii ogólnej, onkologicznej i urologii, lekarz medycyny społecznej
lek.med. Kawałek Jerzy - chirurg dziecięcy
lek.med. Karolina Kozieł - rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii gólnej                                                                                        lek.med. Świerz Mateusz - rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej                                                                                                                                                  

Fizjoterapeuta:
dr n.o zdrowiu Szewczyk Jakub - fizjoterapeuta

Pielęgniarki:
mgr piel.Góratowska Dorota - specj. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego                                                                                     mgr piel. Biernacka Grażyna - specjal. w dziedzinie piel. chirurgicznego   
lic. piel. Zięba Barbara
mgr piel. Honkowicz Barbara
piel. Tumidajska Beata
piel. Niemiec Anna - specj. w dziedzinie piel. chirurgicznego
lic.piel. Słowik Anna
piel. Rybczyk Jolanta
piel. Orchel Kazimiera
mgr piel. Jesion Lidia - specj. w dziedzinie piel. chirurgicznego
mgr piel. Zofia Durlak - specj. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
mgr piel. specj. Gąsior Elżbieta - specj. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
lic. piel. Migacz Maria
lic. piel. Szarlej Jolanta
lic. piel. Szura Beata
piel. Seweryn-Frysztak Grażyna
lic. piel. Miarecka Małgorzata
lic. piel. Cetnarowicz Elżbieta - specjal. w dziedzinie piel. chirurgicznego
mgr piel. Stec Aleksandra - specj. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
piel. Liana Agata
piel. Rutana Małgorzata
piel. Koryga Alicja - specj. w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
piel. Kulińska Dorota
mgr piel. Malinowska Katarzyna

Statystyk medyczny:
Michalik Agata
Pastuszak Agnieszka

Dietetyk:
Michalik Ewa

Opiekun medyczny: 

Rybczyk Beata

Zimowska Anna

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Dziecięcej jest podstawową komórką organiacyjną leczniczo-profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H.Klimontowicza.
2. Oddział liczy 35 łóżek, pokoje pacjentów są 5-osobowe, 3-osobowe, 2-osobowe i 1-osobowe.
3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:  

a)  telefonu bezprzewodowego – połączenia do pacjentów po zabiegach operacyjnych, z ograniczoną mozliwością poruszania się itp., 
b)  łazienek  przy większości sal oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych.
4. W holu oddziału znajduje się toaleta dla odwiedzających i opiekunów dzieci.
5. Do podstawowych zadań oddziału należy:
    a/ objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
     b/ prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
     c/ zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego Bądź innych placówek realizujących określone   świadczenia  zdrowotne stosownie do stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,
     d/ przygotowanie pacjentów  do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.
6.  Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący  bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeutów oraz dwóch sekretarek medycznych.
7. Pracę personelu pielęgniarskiego, dietetyczki oraz personelu niższego organizuje i nadzoruje  pielęgniarka oddziałowa podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.
8. Ważne telefony w oddziale:
     a/ dyżurka lekarska – 018/ 35-53-470;                        
     b/ dyżurka pielęgniarska – 018/ 35-53-359;     
      c/ telefon, na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów – 018/ 35-53-459,
     d/ sekretariat – 018/ 35-53-354.

II. Przyjęcie chorego do oddziału.
1.  Pacjent i/lub opiekun dziecka po przyjęciu do oddziału zostaje:
     a/ zapoznany z topografią oddziału,
     b/ zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami Pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
     c/ poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
     d/ poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.
2.  Do szpitala pacjent powinien zabrać z sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość i ewentualnie dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.
3.  Jeśli stan pacjenta w trakcie pobytu w oddziale zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie. W trakcie pobytu w oddziale na czas zabiegu, operacji pacjent ma prawo do złożenia przedmiotów wartościowych do krótkotrwałego przechowania i zabezpieczenia w oddziale; po powrocie z zabiegu przedmioty zwracane są pacjentowi za pokwitowaniem odbioru.
4.  Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godz. Od 14.00 do 18.00, a w dni świąteczne od godz.10.00 do 18.00. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego lub lekarza dyżurnego.
2. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.
3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.
4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi/opiekunowi dziecka  lub osobie upoważnionej przez chorego udziela lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący/ dyżurny. Nie udziela się informacji przez telefon.
5. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.   
6. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach adresowanych do Zespołu ds. Etyki.
7. Cisza nocna w oddziale trwa od godz. 22.00 do 5.00. Po godz. 22.00 drzwi na oddział mogą być zamykane.                             

IV. Rozkład dnia w oddziale.
500 - 730                                                                                                                                                                                                                            - pomiar parametrów życiowych,
- toalety poranne,
- pobieranie materiału do badań diagnostycznych,
- porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty,
- przygotowanie pacjentów do badań diagnostycznych i planowych zabiegów operacyjnych,
- realizacja stałych zleceń lekarskich,
715 - 800 - wizyta lekarska,
800 - 900                                                                                                                                                                                                                             - śniadanie, karmienie chorych,
- podawanie leków,
800–1400                                                                                                                                                                                                                           - zabiegi operacyjne,
- badania diagnostyczne,
- konsultacje,
- opatrunki,
- zabiegi pielęgnacyjne,
- rehabilitacja,
- edukacja i przygotowanie pacjentów do samopielęgnacji,
- realizacja zleceń lekarskich,
1200 - 1330 - obiad
- karmienie/pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków,
- podawanie leków doustnych,
1330 - 1730                                                                                                                                                                                                                       - realizacja zleceń lekarskich,
- zabiegi pielęgnacyjne,
- opatrunki,
- pomiar parametrów życiowych,
- przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych na następny dzień,
- odwiedziny chorych,
1730 - 1830 - kolacja, karmienie/ pomoc pacjentom w spożywaniu posiłków, podawanie leków,
1830 - 1900 – wieczorna wizyta lekarska,
1900-22.00                                                                                                                                                                                                                                  - czas do dyspozycji pacjentów,
- realizacja zleceń lekarskich,
- toaleta wieczorna,
2200 - 500 - cisza nocna,
- realizacja stałych zleceń,
- obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V. Obowiązki pacjenta  i odwiedzających.
1.  Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzacego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w szpitalu wymaga zgody lekarza.
2.  Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących stanu zdrowia.
3.  Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.
4.  Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w szpitalu.
5.  Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
6.  Pacjent ma obowiązek stosowania stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.
7.  Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.
8.  Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.
9.  Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani  do przestrzegania na terenie Szpitala  zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.
10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.
11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.
12. W przypadku pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed wejściem na salę odwiedzający muszą założyć fartuch oraz zdezynfekować ręce. Przed opuszczeniem sali należy odzież chronną wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie zdezynfekować ręce.


VI. Wypis z oddziału.
1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu w godzinach od 12.00  do 14.35.
2. Udostępnianie dokumentacji medycznej w tym pobieranie ołat odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.
2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.
3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.
4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada każdy pracownik zatrudniony w oddziale.
5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Porządkowego Szpitala Specjalistycznego im. H.Klimontowicza w Gorlicach i wszystkie postanowienia w nim zawarte są obowiązujące.

Wszystkie zabiegi wykonywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjęcie do szpitala odbywa się w dwóch trybach:

I. Przyjęcie w trybie planowym - Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu dla pacjentów na podstawie aktualnego skierowania do leczenia szpitalnego (pacjent zapisany jest na listę oczekujących na hospitalizacje w ramach NFZ, wyznaczany jest wstępny termin przyjęcia do szpitala).

Dokumenty jakie należy posiadać przy przyjęciu na hospitalizację:

1. Aktualne skierowanie na hospitalizację – wydane przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub Oddziału Ratunkowego bądź innego lekarza Podstawowe Opieki Zdrowotnej,

2. Dowód tożsamości- ze zdjęciem i numerem PESEL /dla obcokrajowców -paszport/,

3. Dowód aktualnego ubezpieczenia potwierdzający uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej /potwierdzenie przez płatnika składek w miesiącu hospitalizacji/,

4. Wyniki badań diagnostycznych,

5. Karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu,

W wyznaczonym terminie prosimy o zgłoszenie się do szpitala i zabranie z sobą:

 • piżamy
 • szlafroka
 • kapci
 • ręcznika
 • przyborów toaletowych
 • leków zażywanych na stałe

II. Przyjęcie w trybie nieplanowym - w przypadkach nagłych (pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia po wykonaniu niezbędnych badań w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest kierowany i przyjmowany na oddział chirurgii w trybie nagłym).

W przypadku stanu nagłego dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać przedstawione w innym terminie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej , o ile chory nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w w/w terminie nie jest możliwe , dokumenty te mogą być przedstawione w terminie do 7dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

Jeśli pacjent nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego – pokrywa koszty leczenia.

Przechowywanie rzeczy osobistych w pokojach szpitalnych
Prosimy o zabranie ze sobą tylko niezbędnych rzeczy . W oddziale każdy pacjent ma do dyspozycji szafkę. Zalecamy pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.Jednak w razie konieczności pacjent może przekazać przedmioty wartościowe do depozytu Szpitala. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które pacjent ma przy sobie, a których nie zdeponował.

Przekazywanie przedmiotów wartościowych do depozytu
O zamiarze zdeponowania wartościowe rzeczy w szpitalnym depozycie należy poinformować personel w chwili przyjęcia do Szpitala. W trakcie pobytu w oddziale istnieje możliwość przekazania do depozytu przedmiotów wartościowych na czas zabiegu/badania.

Po przyjęciu do oddziału zachęcamy do indywidualnego zapoznania się z dokumentami regulującymi zasady pobytu w oddziale: "Regulamin oddziału " oraz "Prawa pacjenta".

Zakaz palenia. Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją: rozpoznanie choroby, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych, zastosowane leczenie , wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, pielęgnacji, żywienia i trybu życia, propozycje dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej m.in. terminy wizyt kontrolnych , zmian opatrunków, zalecane leki lub inne produkty lecznicze.

Przed wyjściem ze szpitala prosimy:

 • sprawdzić , czy w pokoju nie zostały rzeczy osobiste,
 • odebrać rzeczy zdeponowane w szpitalnym depozycie,
 • odebrać dokumenty wydawane pacjentowi przy wypisie : kartę informacyjną, wyniki badań pacjenta, wykonane przed rozpoczęciem hospitalizacji w włączone do dokumentacji na czas pobytu pacjenta w oddziale,
 • w przypadku niezdolności do pracy odebrać wystawione zwolnienie lekarskie,
 • odebrać recepty i skierowanie na wizytę kontrolną oraz wskazówki dotyczące dawkowania leków i stosowania zleconej diety.

Oddział Chirurgii Ogólnej posiada akredytację z zakresu chirurgii ogólnej  (aktualnie 3miejsca i 4 miejsca na staże kierunkowe).

Oddział pracuje w systemie całodobowego dyżuru chirurgicznego w ramach , którego prowadzi diagnostykę i leczenie ostrych schorzeń chirurgicznych.

Działalność planowa obejmuje diagnostykę i leczenie operacyjne chorób:

 • żołądka / choroba wrzodowa, nowotwory, przetoki odżywcze w tym PEG/,
 • pęcherzyka i dróg żółciowych /cholecystektomia głównie laparoskopowa/,
 • trzustki /ostre zapalenie, torbiele/,
 • jelita cienkiego,
 • wyrostka robaczkowego,
 • okrężnicy i odbytnicy /choroby zapalne, nowotwory/,
 • odbytu /guzki krwawnicze, przetoki, szczeliny, ropnie/,
 • przepuklin brzusznych, pachwinowych, udowych /z użyciem materiałów syntetycznych/,
 • tarczycy /wole guzkowe, nowotwory/,
 • gruczołu piersiowego /biopsje diagnostyczne, tumorektomie, mastektomie/,
 • naczyń żylnych /żylaki kończyn dolnych/,
 • skóry /choroby nowotworowe , zapalne, stopa cukrzycowa, zmiany barwnikowe, guzy nowotworowe, oparzenia, odmrożenia/,
 • opłucnej /biopsja, drenaż j.opłucnowej/,
 • niektórych chorób urologicznych /kamica nerkowa , diagnostyka trudności oddawania moczu , USG transrektalne, badanie urodynamiczne/.

W oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej /przepukliny pachwinowe, pępkowe, wodniaki jądra, niezstąpione jądro, stulejka, "ostry brzuch'" , "ostra moszna", zmiany skórne, zmiany tkanki podskórnej, torbiele , wrastający paznokieć, przeszczepy skóry/.

Z oddziałem współpracuje Prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski – kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego , który w ramach oddziału wykonuje wybrane zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej.

Współpracująca z oddziałem Pracownia Endoskopowa wykonuje badania diagnostyczne /gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia/ i lecznicze zabiegi endoskopowe /polipektomie, endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego -obliteracja, plazma argonowa, klipsy naczyniowe/.

Wyszkolony zespół specjalistów korzysta w swojej codziennej pracy z nowocześnie wyposażonego bloku operacyjnego zapewniającego dostęp do najnowszych zdobyczy techniki gwarantujących sprawne i pewne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.


Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-461 - lekarz kierujący oddziałem 
(18) 3553-468 - pielęgniarka oddziałowa  
(18) 3553-470 - dyżurka lekarska  
(18) 3553-359 - dyżurka pielęgniarska 
(18) 3553-354 - sekretariat  
(18) 3553-459 - telefon dla pacjentów

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl