Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Dziecięcy
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Dziecięcy
A A A
  • Pracownicy
  • Regulamin
  • Informacje dla pacjentów
  • Zakres działania
  • Kontakt
  • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. Agnieszka Skrobot specjalista pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Małgorzata Rewiś - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Asystenci:
lek. Przemysław Kachlik - specjalista chorób dzieci i neonatologii.
lek. Aneta Kordyl Nowak specjalista chorób dzieci
lek. Danuta Łapińska – specjalista chorób dzieci
lek. Magdalena Siedlarz - specjalista pediatrii
lek. Janusz Łagunionok - specjalista pediatrii

Rezydenci:
lek. Kinga Szczerba
lek. Urszula Zielińska
lek. Dagmara Tybor

Pielęgniarki:
lic. piel. Baran Agnieszka
mgr  Cetnarowska Ewelina
lic. piel. Dziedzic Danuta - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
lic. piel. Dynda Dorota - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. dypl. Haluch Barbara
piel. dypl. Kukuła Dorota - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
mgr   Kosiba Joanna
lic. piel. Mikołajczyk Małgorzata - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. dypl. Maniak Katarzyna - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. dypl. Majewska Alfreda
mgr Matuszyk Żaneta
piel. dypl. Niziołek Elżbieta
piel. dypl. Orzechowska Małgorzata
piel. dypl. Pruś Wiesława
piel. dypl. Podobińska Aleksandra
 lic. piel. Szymczyk Halina - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
piel. dypl. Szufnara Maria
piel. dypl. Świerczek Elżbieta
mgr Wójcik Katarzyna

Sekretarka medyczna:
Bożena Hałgas
mgr Joanna Rachel

w godz. 7.00-14.35

I. Charakterystyka oddziału.

1.      Oddział Dziecięcy jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2.      W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

a.       kuchni dla rodziców mieszczącej się w holu oddziału,

b.      bibliteczka dla dzieci

c.       szatnia na terenie odddziału

3.      Do podstawowych zadań oddziału należy:

a.  objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,

b.      prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,

c.  zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek zapewniających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych, zależnych od aktualnego stanu zdrowia podopiecznych.

4.      Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

5.      Pracę personelu pielęgniarskiego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca Pielęgniarzowi Naczelnemu i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6.      Ważne telefony w oddziale:

d.      kierujący oddziałem 018/ 35-53-410

e.       pielęgniarka oddziałowa 018/ 35-53-536

f.        dyżurka lekarska 018/ 35-53-411

g.       dyżurka pielęgniarska 018/ 35-53-408; 407

h.       telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów
018/ 35-53-408

i.         sekretariat 018/ 35-53-266

 II.Przyjęcie chorego do oddziału.

1.      Pacjent i/lub jego opiekun po przyjęciu do oddziału zostaje:

a.       zapoznany z topografią oddziału,

b.      poinformowany o możliwości oddania do depozytu rzeczy wartościowych, za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności,

c.       poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych - po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać rzeczy przy wypisie ze Szpitala,

d.      zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału. Adnotację pisemną
o zapoznaniu się z regulaminem zawarte są w dokumentacji dziecka. Regulamin Oddziału Dziecięcego jest dostępny na każdej sali chorych i w dyżurkach pielęgniarek. Obowiązek zapoznania się z nim mają wszystkie osoby sprawujące niemedyczną opiekę nad dzieckiem na Oddziale Dziecięcym ( inne osoby pełnoletnie sprawujące opiekę wyznaczone przez rodziców)

e.       prawami i obowiązkami pacjenta,

f.        poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie

g.       poinformowany o istnieniu Księgi Uwag i Wniosków, w której może wyrażać swoje opinie,

h.       poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2.      Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3.      Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1.      Rodzic/opiekun ma prawo do całodobowego pobytu w Oddziale przy chorym dziecku
i sprawowanie niemedycznej opieki z tym, że pokrywa koszty pobytu zgodnie
z Zarządzeniem Dyrektora. (treść zarządzenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w oddziale)

2.      Rodzic/opiekun sprawujący bieżącą niemedyczną opiekę przebywający przy dziecku ma obowiązek poinformować pielęgniarkę ,że opuszcza oddział a ona ma obowiązek sprawdzić ,w jakich warunkach pozostawiono dziecko. Pobyt na Oddziale rodzic/opiekun uzgadnia z lekarzem kierującym lub lekarzem dyżurnym.

3.      W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale sugerujemy odwiedziny w godzinach od godz. 1400 do 1800 w dni powszednie, natomiast w dni świąteczne w godz. od 1100 do 1800.

4.      U każdego pacjenta na Oddziale Dziecięcym może przebywać poza rodzicem/opiekunem tylko jedna osoba odwiedzająca. W przypadku dzieci starszych zaleca się przyjmowanie odwiedzin w holu oddziału w miejscu do tego wyznaczonym. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza prowadzącego lub dyżurnego. Osoby niestosujące się do tego punktu regulaminu będą wypraszane z oddziału.

5.   Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć lub zakazać odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

6.      Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

7.      Informacji o stanie zdrowia dziecka udziela, rodzicom lub prawnym opiekunom osobiście lekarz prowadzący, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz dyżurny w przypadku pacjentów przyjętych. W wyjątkowych przypadkach informacje udzielane są telefonicznie (brak obecności rodziców/opiekunów) po wcześniejszej weryfikacji danych osoby dzwoniącej.

8.      Ze względu na specyfikę oddziału drzwi na oddział są zamknięte przez całą dobę. Osoby które chcą wejść na oddział korzystają z dzwonka i domofonu który znajduje się przy drzwiach wejściowych na oddział.


IV .Rozkład dnia w oddziale.

Godziny

Czynności

630– 800

Pomiar temperatury, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, porządkowanie sal i przygotowanie do wizyty, realizacja stałych zleceń lekarskich

800– 900

Śniadanie, karmienie, podawanie leków

900– 1000

Wizyta lekarska.

1000– 1200

Konsultacje, zabiegi pielęgniarskie, realizacja zleceń lekarskich

1200– 1300

Obiad, karmienie, podawanie leków

1300– 1700

Zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze, pomiary parametrów życiowych , realizacja zleceń lekarskich

1700– 1930

Kolacja, karmienie, podawanie leków.Wieczorna wizyta lekarska. Godziny wizyty mogą ulec zmianie ze względu na porady udzielane przez lekarz dyżurnego w POZ

1930– 2100

Realizacja zleceń lekarskich, toaleta wieczorna.

2200– 600

Cisza nocna, realizacja zleceń stałych, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1.          Rodzic/opiekun ma obowiązek:

a.           poinformowania lekarza prowadzącego o przyjmowanych przez dziecko lekach. Stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

b.          każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

c.         do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku oraz niezwłocznego zgłaszania niepokojących zmian w zachowaniu dziecka pielęgniarce dyżurnej.

d.    stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, reżimu epidemiologicznego w tym do przestrzegania zaleconej diety

e.           utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej

f.            odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

g.      do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

2.          Pacjent oraz osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem i odwiedzający nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

3.          Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów jak i nie zakłócać działania aparatury medycznej.

4.          Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta

5.          Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

6.          Zabrania się wychodzenia pacjentom z izolatek poza sale w których się znajdują.

7.          Zabrania się używania na salach grzałek elektrycznych lub czajników.

8.       W przypadku pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed kontaktem z dzieckiem odwiedzający na obowiązek zastosować się do obowiązujących zasad izolacji.

VI. Wypis z oddziału.

1.      Wypisy lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są przez lekarza w dyżurce lekarskiej oddziału w dni robocze w godzinach od 1300 do 1400 lub w terminie ustalonym z lekarzem prowadzącym

2.      Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy. Konieczność wystawienia zaświadczenia o pobycie w szpitalu, zwolnienia z zajęć szkolnych, opiekun dziecka zgłasza lekarzowi najpóźniej w dniu wypisu ze Szpitala.

3.      Za kserokopię dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1.      W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest, raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety. (przy wyjściu z oddziału umieszczone są ankiety które można wypełnić)

2.      Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3.      Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4.      Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

5.      Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach i wszystkie postanowienia w nim zawarte są obowiązujące.


Oddział Dziecięcy jest podzielony na dwa odcinki: niemowlęcy oraz dzieci starszych. Oddział będący aktualnie po remoncie dysponuje 16 salami w tym salami 1-2 osobowymi z własnym węzłem sanitarnym, w 8 salach znajdują się odbiorniki TV. Na oddziale jest jadalnia dla rodziców. Dzieci mogą korzystać z pokoju dziennego, dobrze wyposażonej pracowni komputerowej z bezpłatnego telefonu. We wszystkich salach w zależności od ilości pacjentów oraz ich schorzeń wydzielono dodatkowe płatne łóżka dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia. Odpłatność za łóżka nie jest pobierana od matek karmiących dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca życia oraz w od osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. W przypadkach trudnych pomocą dziecku służy psycholog zatrudniony w szpitalu. Przez całą dobę istnieje pełny dostęp do laboratorium i pracowni diagnostycznych szpitala.

Zależy nam bardzo na przyjaznej i bezkonfliktowej współpracy personelu medycznego z opiekunami małych pacjentów w procesie leczenia i diagnostyki. Taka atmosfera gwarantuje najbardziej optymalne warunki realizacji tego procesu. Zapewniamy fachowość i duże doświadczenie personelu oraz przeświadczenie, że głównym celem jego pracy jest wyleczenie chorego dziecka i jak najszybsze wypisanie go do domu.

Oddział prowadzi leczenie w zakresie ogólnopediatrycznym. Prowadzimy diagnostykę i leczenie pacjentów w oparciu o medycynę opartą na faktach (EBM). Współpracujemy z szpitalami i klinikami m. in. Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym oraz Szpitalem im. Św. Ludwika w Krakowie, Instytutem Chorób Płuc w Rabce w których istnieje możliwość konsultacji i dalszego leczenia małych pacjentów. W trakcie hospitalizacji w oddziale istnieje możliwość wykonywania u naszych pacjentów badań EEG, tomografii komputerowej. We współpracy z kardiologami wykonuje się badanie EKG metodą Holtera, Holter ciśnieniowy, Echo serca. Współpracujemy z pracownią endoskopową, gdzie starszym dzieciom wykonuje się gastroskopię i/lub rektoskopię. Nasi pacjenci mogą być codziennie konsultowani przez laryngologa, neurologa. Chcemy poszerzyć zakres działania oddziału poprzez wprowadzenie w większym zakresie leczenia żywieniowego. Zamierzamy zakupić m. in. nowoczesny inkubator, spirometr.

Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia stażu dla dzieci starszych oraz niemowląt wymaganą do specjalizacji z pediatrii. Lekarze pracujący na oddziale doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych kursach oraz szkoleniach wewnątrz i zewnątrz oddziałowych. Pielęgniarki również podnoszą swoje kwalifikacje uzyskując wykształcenie wyższe lub specjalizacje zachowawczą lub pediatryczną.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3526-046 - fax szpitalny
(18) 3553-410 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-411 - dyżurka lekarska
(18) 3553-536 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-407 - dyżurka  pielęgniarska "A"
(18) 3553-408 - dyżurka  pielęgniarska "B"
(18) 3553-413 - Izba przyjęć - dziecięca

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl