Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Geriatryczny
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Geriatryczny
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem:
lek. med. Tomasz Płatek – internista, specjalista geriatrii

Zastępca Kierującego Oddziałem:
dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot – specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii

Asystenci:
lek. med. Małgorzata Gutterch – internista, specjalista geriatrii
lek. med. Aleksander Wójcik – internista, specjalista chorób zakaźnych

Rezydenci:
lek.med. Katarzyna Bienias

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Ewa Krzysztoń - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego

Rehabilitant:
mgr Dariusz Biernacki

Psycholog:
mgr Joanna Myśliwiec

Pielęgniarki:
Małgorzata Dziedzina - st. pielęgniarka
Beata Król - st. pielęgniarka
Aneta Kogut - lic. pielęgniarstwa
Bożena Markowicz - st. pielęgniarka
Wiesława Karp - st. pielęgniarka
Joanna Przybycień - st. pielęgniarka
Jolanta Ślimak - st. pielęgniarka
Anna Czerwień - st. pielęgniarka
Maria Grądalska - st. pielęgniarka
Anna Gurba - st. pielęgniarka
Magdalena Mikołajczyk - mgr pielęgniarstwa
Janina Smoła - st. pielęgniarka
Renata Wojtas - st. pielęgniarka
Lucyna Urbanik - st. pielęgniarka
Dorota Jakubowska - lic. pielęgniarstwa, specj. pielęgniarstwa zachowawczego
Zofia Bajorek - st. pielęgniarka
Jadwiga Orchel - st. pielęgniarka
Marta Róż - st. pielęgniarka
Alicja Labut - lic. pielęgniarstwa, specj. pielęgniarstwa zachowawczego
Agata Żebracka - mgr pielęgniarstwa, specj. pielęgniarstwa zachowawczego
Monika Trzaskoś - mgr pielęgniarstwa, specj. opieki długoterminowej
Katarzyna Kozioł - st. pielęgniarka
Maria Pierzga - st. pielęgniarka
Alicja Gucwa - mgr pielęgniarstwa, specj. opieki długoterminowej
Renata Lach - mgr pielęgniarstwa
Aneta Guzik - pielęgniarka
Urszula Pastuszczak - lic. pielęgniarstwa
Anna Szyszka - lic. pielęgniarstwa
Katarzyba Brzeżańska - lic. pielęgniarstwa
Angelika Michniak - lic. pielęgniarstwa

Opiekun Medyczny:
Damian Podsadowki
Przemysław Rąpała
Magdalena Łużyńska-Filip
Aneta Kosińska
Bogumiła Szczepanik
Joanna Roman
Renata Gogola

Sekretarki Medyczne:
mgr Dominika Wojnarska
mgr Joanna Śliwa

I. Charakterystyka oddziału.

1. Oddział Geriatrii jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Oddział liczy 48 łóżek rozmieszczonych w 2 odcinkach, pokoje pacjentów są 2-3 -osobowe oraz 4-5 - osobowe. Oddział posiada salę jednoosobową z węzłem sanitarnym.

3. W obrębie oddziału pacjenci mogą korzystać z:

 1. świetlicy w której znajduje się telewizor oraz lodówka do przechowywania żywności,
 2. łazienek znajdujących się przy salach chorych wyposażonych w umywalki, prysznice oraz toalety, jak również łazienki męskiej i damskiej i dla osób niepełnosprawnych wyposażonych w umywalki, prysznice oraz toalety,
 3. telefonu stacjonarnego znajdującego się na korytarzu jednego z odcinków oraz telefonu bezprzewodowego - połączenia dla pacjentów.

4. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. objęcie chorych całodobową opieką – w tym udzielanie kompleksowych świadczeń diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych,
 2. prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
 3. zapewnienie ciągłości opieki poprzez kierowanie pacjentów do leczenia ambulatoryjnego bądź innych placówek realizujących określone świadczenia zdrowotne stosownie do aktualnego stanu zdrowia wypisywanych pacjentów,
 4. przygotowywanie pacjentów do samoopieki i samokontroli w warunkach domowych.

5. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego, fizjoterapeuty oraz dwóch sekretarek medycznych.

6. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

7. Ważne telefony w oddziale:

 1. dyżurka lekarska (18) 3553-336;
 2. dyżurka pielęgniarska (18) 3553-335; 337;
 3. gabinet lekarza kierującego oddziałem (18) 3553-334
 4. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (18) 3553-324;
 5. sekretariat (18) 3553-318;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Pacjent po przyjęciu do oddziału zostaje:

 1. zapoznany z topografią oddziału,
 2. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 3. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 4. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

2. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

3. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

4. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddziale zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających.

III. Pobyt w oddziale.

1. W związku z rozkładem czasu pracy w oddziale zaleca się odwiedziny w godzinach od 12:00 do 18:00. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego.

2. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne oddziału.

3. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

4. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez chorego udziela, lekarz kierujący oddziałem lub lekarz prowadzący, codziennie w dni powszednie od godziny 12:00 do 13:00. W dni wolne od pracy, bądź godziny inne od sugerowanych – lekarz dyżurny może udzielić informacji dotyczących pacjentów nowoprzyjętych. W żadnym przypadku nie udziela się informacji przez telefon.

5. Udział członka rodziny lub innej wskazanej przez chorego osoby w procesie opieki jest dopuszczalny wyłącznie w zakresie i na zasadach ustalonych z personelem medycznym oddziału i za jego zgodą.

6. Pacjent unieruchomiony w łóżku ma możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych w sali chorych.

7. Pacjent oraz jego bliscy, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrekcji Szpitala w kopertach opatrzonych datą,  zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

8. Cisza nocna w oddziale trwa od 2200 do 600. Po godzinie 2200 drzwi na oddział mogą być zamykane.

IV. Rozkład dnia w oddziale.

Godziny Czynności
500 - 600 Pomiar parametrów życiowych. Przyjęcie dyżuru. Raport pielęgniarski.
600 - 815 Czynności higieniczno-pielęgnacyjne. Opatrunki. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych. Porządkowanie i przygotowywanie sal do wizyty. Realizacja stałych zleceń lekarskich.
815 - 900

Śniadanie. Dystrybucja posiłków, karmienie/ pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków.

900 - 1000 Wizyta lekarska.
830 - 1400

Transportowanie chorych na badania diagnostyczne i konsultacje. Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Przyjmowanie i realizacja zleceń lekarskich, rehabilitacja chorych. Wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem oddziału.

1200 - 1300 Obiad. Dystrybucja posiłków, karmienie/ pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków. Odwiedziny chorych.
1300 - 1600 Zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze. Bieżąca realizacja świadczeń.
1600 - 1700 Pomiar parametrów życiowych, czynności porządkowe.
1700 - 1800 Kolacja. Dystrybucja posiłków, karmienie/ pomoc pacjentom podczas spożywania posiłków, podawanie leków. Przyjęcie dyżuru. Raport pielęgniarski.
1815 - 2100 Wieczorna wizyta lekarska. Wykonywanie zleceń leczniczych oraz zabiegów pielęgnacyjnych.
2000 - 2200 Uporządkowanie i wietrzenie sal, przygotowanie pacjentów do snu, realizacja bieżąca zleceń.
2200 - 600 Cisza nocna obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów przebywających w oddziale.

V. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga stałego przebywania w łóżku, to proponujemy przyjmowanie odwiedzin w świetlicy dla pacjentów.

11. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów.

12. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych łóżkach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

13. W przypadku pacjentów wymagających zastosowania wzmożonego reżimu sanitarnego, przed wejściem na salę odwiedzający muszą założyć fartuch ochronny a w określonych sytuacjach dodatkowo założyć maseczkę oraz umyć i zdezynfekować ręce. Przed opuszczeniem sali odzież ochronną należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie umyć i zdezynfekować ręce.

VI. Wypis z oddziału.

1. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są w sekretariacie oddziału w dniu wypisu od 12:00 do 14:35 oraz w kolejne dni robocze od 7:00 do 14:35.

2. Chory na własną prośbę lub osoba przez pacjenta upoważniona otrzymuje zaświadczenie do zakładu pracy o pobycie w Szpitalu.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VII. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.

Oddział Geriatrii zajmuje obecnie dwa piętra budynku Szpitala przy ulicy Węgierskiej (dawny Oddział Zakaźny). Oddział liczy 48 łóżek na salach 1, 2 i 5 łóżkowych z węzłem sanitarnym.

Posiada Pracownię Rehabilitacji.

Funkcjonuje również Poradnia Geriatryczna, która udziela porad w następujących dniach: poniedziałek od 800 do 1200, środa od 1500 do 1900, piątek od 0800 do 1200.

Medycyna wieku podeszłego, czyli geriatria zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych, od 60 roku życia. Pacjenci, hospitalizowani w naszym Oddziale, prezentują często szereg nakładających się na siebie chorób, zarówno tych, które przebiegają odmiennie i nietypowo dla procesu starzenia się, jak również schorzeń typowych dla okresu starości (otępienia, osteoporoza, upadki, zaburzenia funkcji zwieraczy, odleżyny itp.).

Naszym głównym celem jest przywrócenie w miarę możliwości dobrego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego utrzymanie na dobrym poziomie. Staramy się także wydłużyć i ulepszyć życie ludzi starych poprzez zminimalizowanie dyskomfortów ograniczających codzienne funkcjonowanie.

Celem jest również poprawa sprawności ruchowej - głównie z zakresu samoobsługi oraz maksymalne opóźnienie wystąpienia czy pogłębienia się niepełnosprawności.

Telefony kontaktowe:

(18) 3553-200 - centrala szpitala
(18) 3553-336 - dyżurka lekarska
(18) 3553-334 - lekarz kierujący oddziałem
(18) 3553-333 - pielęgniarka oddziałowa
(18) 3553-335 - punkt pielęgniarski odcinek „A”
(18) 3553-337 - punkt pielęgniarski odcinek „B”
(18) 3553-324 - telefon dla pacjentów
(18) 3553-318 - sekretariat

 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl